Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto lupamenettelyn sujuvoittamisesta

Kemianteollisuus pitää erinomaisena ympäristöhallinnon pyrkimyksiä sujuvoittaa ja nopeuttaa luvitusprosesseja. Nyt lausunnoilla oleva luonnos on hyvä esimerkki sujuvoittavasta toimenpiteestä.

Lausunto YM008:00/2015, YM029:00/2016 annettu ympäristöministeriölle 13.3.2018

Kemianteollisuus kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointime-nettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Kemianteollisuus pitää erinomaisena ympäristöhallinnon pyrkimyksiä sujuvoittaa ja nopeuttaa luvitusprosesseja. Nyt lausunnoilla oleva luonnos on hyvä esimerkki sujuvoittavasta toimenpiteestä.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen. Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamiseksi.

Yhteensovittamisen edellytyksenä olisi, että hankkeelle haetaan joko ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista lupaa tai maa-aineslain mukaista lupaa ainesten ottamiseen. Yhteensovittaminen voisi tulla sovellettavaksi, jos hankkeelle haetaan samanaikaisesti joko luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa rakentamiselle, kaivoslain mukaista lupaa taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa.

Pidämme toiminnanharjoittajien kannalta olennaisena asiana sitä, että yhteensovittaminen aloitetaan ja keskeytetään toiminnanharjoittajan pyynnöstä (§7 ja §13). Yhteensovittamisen tulee lähteä aidosta tarpeesta, ja johtaa aidosti siihen, että lupaprosessit sujuvoituvat ja nopeutuvat. Olennainen seikka on myös se, että yhteensovittaminen voisi koskea vain osaa hankkeen edellyttämistä lupamenettelyistä.

Ehdotuksissa on mainittu myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaatimisten kuulemisten ja lupien edellyttämien kuulemisten yhdistäminen, mikäli kyseessä on Valtion lupa- ja valvontavirastossa vireillä oleva ympäristölupa. Ehdotuksessa mahdollisuus on rajattu varsin suppeisiin YVA-hankkeisiin eli tapauksiin, joissa hankkeelle ei ole kuin yksi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Toivomme, että jatkossa mahdollisuus kuulemisten yhdistämiseen laajennettaisiin koskemaan kaikkia YVA-kuulemisia.

Johdannossa todetaan, että hankkeiden toteuttamisen kannalta useat rinnakkaiset tai perättäiset lupa- ja lausuntomenettelyt ja niistä aiheutuva kokonaismenettelyn hitaus voivat olla ongelmallisia. Menettelyjen puutteellinen koordinointi aiheuttaa päällekkäistä viranomaistyötä ja perättäisiä osallistumismenettelyjä.

Perusteluissa todetaan, että yhteensovittamisen seurauksena viranomaisen työskentely, yhteistyö ja prosessinjohto tehostuvat. Toteamme, että eri viranomaisten yhteistyön lisääntyminen ja tehostuminen ovat erittäin hyvä asia. Toteamme myös, että projektinhallinta- ja projektinjohtotehtävien osaamiseen ja näiden taitojen koulutukseen tulee jatkossa kiinnittää Valtion lupa- ja valvontavirastossa sekä kunnissa erityistä huomiota, jotta jatkossa monimutkaisetkin luvitusprosessit kyetään hoitamaan viranomaispuolella jouhevasti ja asiantuntevasti.

Perusteluissa todetaan myös, että viranomaistehtävät eivät lähtökohtaisesti muutu. Olemme tästä eri mieltä. Kyseessä on aivan uusi lähestymistapa luvitukseen ja sekä viranomaisille uusi tapa tehdä töitä. Kuulemiset, tiedonhankinta ja koordinointi sekä sähköisessä ympäristössä toimiminen tulevat muuttamaan viranomaisten työtä merkittävästi lähivuosina. Jo pelkästään Valtion lupa- ja valvontavirasto LUOVAn perustaminen tulee muuttamaan viranomaisten toimintakenttää. Uuden viraston perustamisen aikataulu on varsin tiukka.

Perusteluissa todetaan myös, että vaikutukset viranomaisen henkilöstöön tai organisaatioon riippuvat siitä, kuinka paljon toiminnanharjoittajat tulevat käyttämään lupien ajallisen yhteensovittamisen mahdollisuutta. Toteamme, että tarvittavat ja riittävät resurssit tulee varata luvitukseen riippumatta siitä, käytetäänkö yhteensovitusmahdollisuutta vai ei.

Johdannossa todetaan, että yhden luukun periaatteen tehokas toteuttaminen edellyttää, että asiointi eri viranomaisissa voi tapahtua sähköisesti. Asiointijärjestelmää valmistellaan 1.1.2017-31.12.2019 väliselle ajalle asetetussa työryhmässä. Toteamme, että sähköinen hyvin toimiva asiointi on välttämätön sujuvalle asioinnille, ja että hankkeen menestyksekäs läpivienti tulee varmistaa, jotta yhden luukun periaatteen mukainen asiointi voidaan täysipainoisesti aloittaa vuoden 2020 alussa.

Ympäristöhallinto on aloittanut toimia eri toimintojen mahdollisuudesta ilmoitusmenettelyyn. Toivomme, että ympäristöhallinnossa tarkasteltaisiin mahdollisuutta ilmoitusmenettelyn käyttöönottoon toiminnan muutostilanteissa silloin, kun toiminnan muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset eivät merkittävästi muutu. Tämä nopeuttaisi luvitusta merkittävästi yritysten kannalta.

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY
Sami Nikander
johtaja