Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Lausunto VN/21883/2020

Yleiset huomiot
Yleiset huomionne esityksestä
Esitys vastaa pääosin työehtodirektiiviä, mutta esitys kaventaa direktiivin mahdollistamia
työmarkkinajärjestöjen toisinsopimismahdollisuuksia. Kemianteollisuus ry:n ja Öljytuote ry:n
näkemyksen mukaan direktiivin sallimat työmarkkinajärjestöjen toisinsopimismahdollisuudet tulisi
hyödyntää täysimääräisesti, eikä luoda direktiivin varjolla direktiiviä tiukempaa kansallista
lainsäädäntöä etenkään sen osalta, mitä työmarkkinajärjestöjen sopimuskompetenssiin EU-tasolla
mahdollistettaisiin.

Esityksen yleisperustelut
Huomionne esityksen yleisperusteluista

Esityksen vaikutukset
Huomionne esityksessä arvioiduista vaikutuksista
Vaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu lainkaan ehdotetun työsopimuslain 2 luvun 19 §:n
mukaisen koulutusvelvollisuuden taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia etenkin, jos
työsopimuslain 13 luvun 7 §:ään ei hallituksen esitysluonnoksen mukaan sisällytettäisi 2 luvun 19 §:n
osalta toisinsopimismahdollisuutta työehtosopimuksella.
Työsopimuslaki
1 luku 11 §: Vaihtelevaa työaikaa koskeva ehto

2 luku 4 §: Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

2 luku 6 §: Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen ja velvollisuus pyynnöstä antaa tietoa
turvaavammasta työsuhdemuodosta

2 luku 19 §: Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen

13 luku 7 §: Poikkeaminen työehtosopimuksella
Työehtodirektiivin 2019/1152/EU 14 artiklan mukaan ”jäsenvaltiot voivat sallia, että
työmarkkinaosapuolet pitävät voimassa, neuvottelevat, tekevät ja panevat täytäntöön kansallista
lainsäädäntöä tai käytäntöä noudattaen työehtosopimuksia, joilla luodaan työntekijöiden työehtoja
koskevat 8-13 artiklassa säädetyistä työehdoista poikkeavat järjestelyt, kunhan nämä sopimukset
noudattavat työntekijöiden kokonaisvaltaista suojelua.”

Hallituksen esitysluonnoksen sisältämä uusi työsopimuslain 2 luvun 19 §:n koulutusvelvollisuutta
koskeva säännös perustuu työehtodirektiivin 13 artiklaan. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole
kuitenkaan esitetty sen osalta poikkeamismahdollisuutta työehtosopimuksella, vaikka
työehtodirektiivi antaa siihen oikeuden.

Työmarkkinaosapuolilla on mahdollisuus sopia työehtosopimuksessa työnantajan velvollisuudesta
tarjota työntekijälle työsopimuslain 2 luvun 19 §:n mukaista, työnteon edellyttämää koulutusta,
mutta työmarkkinaosapuolille ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa työehtodirektiivin mukaista
oikeutta sopia toisin maksuista, työaikaan lukemisesta ja säännönmukaisten työvuorojen aikana
tapahtumisesta. Hallituksen esitysluonnoksessa on tätä perusteltu ainoastaan s. 30 (5.1.1.)
seuraavasti: ”Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisille työmarkkinaosapuolille mahdollisuutta
poiketa direktiivin artiklat täytäntöönpanevista säännöksistä siltä osin kuin
poikkeamismahdollisuuksille on katsottu olevan työmarkkinoilla tarvetta.” Esitysluonnoksesta ei
ilmene perusteluita sille, miten tarvetta poikkeamismahdollisuuksille on arvioitu, miksi
poikkeamismahdollisuuksia on katsottu tarpeelliseksi rajata direktiivistä ja mistä syystä
toisinsopimisoikeutta ei ole sallittu työsopimuslain 2 luvun 19 §:n osalta. Kemianteollisuus ry:n ja
Öljytuote ry:n näkemyksen mukaan lainsäätäjän tulisi jättää työmarkkinaosapuolten välille
arvioitavaksi se, onko jostain asiasta tarvetta sopia kyseisellä alalla ja antaa poikkeamiseen
mahdollisuus direktiivissä sallitulla tavalla.

Työehtodirektiivin 38. resitaalin mukaan ”työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta ja niiden
asemaa työntekijöiden ja työnantajien edustajina olisi kunnioitettava. Työmarkkinaosapuolten olisi
sen vuoksi voitava katsoa, että tietyillä aloilla tai tietyissä tilanteissa tässä direktiivissä säädetyistä
tietyistä vähimmäisvaatimuksista poikkeavat säännökset ja määräykset ovat asianmukaisemmat
tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava
sallia, että työmarkkinaosapuolet pitävät voimassa, neuvottelevat, tekevät ja panevat täytäntöön
tietyistä tämän direktiivin säännöksistä poikkeavia työehtosopimuksia, edellyttäen, että
työntekijöiden suojelun yleistä tasoa ei alenneta.” Myös EU- komission direktiivin kansallista
täytäntöönpanoa koskevassa loppuraportissa todetaan, että kun otetaan huomioon
työmarkkinaosapuolten autonomia ja 14 artiklan sanamuoto ja soveltamisala, komission yksiköt
katsovat, että työmarkkinaosapuolilla on laaja harkintavalta sopia eriävistä järjestelyistä ja
korvaavista toimenpiteistä.

Työehtodirektiivin nimenomaisena tarkoituksena on siis sallia alakohtaiset poikkeukset myös
direktiivin 13 artiklan osalta. Direktiivin 14 artiklan mukainen työntekijöiden kokonaisvaltainen
suojelu tulee noudatetuksi työmarkkinaosapuolten välillä tehdyissä alakohtaisissa
työehtosopimuksissa.

Kemianteollisuus ry sekä Öljytuote ry esittävät, että työsopimuslain 13 luvun 7 §:n luetteloon
lisättäisiin työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisille yhdistyksille oikeus sopia
työehtosopimuksella toisin siitä, mitä säädetään työsopimuslain 2 luvun 19 §:ssä pakollisen
koulutuksen maksuttomuudesta, työajaksi lukemisesta ja säännönmukaisten työvuorojen aikana
järjestämisestä.

Muut mahdolliset huomiot

Merityösopimuslaki
1 luku 3 §: Työsopimuksen muoto ja sisältö

1 luku 3a §: Työntekijälle annettavat tiedot

2 luku 5 §: Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen ja velvollisuus pyynnöstä antaa tietoa
turvaavammasta työsuhdemuodosta

2 luku 24 §: Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen

13 luku 9 §: Poikkeaminen työehtosopimuksella

Muut mahdolliset huomiot

Työaikalaki
30 §:n 4 momentin kumoaminen ja uusi 30 a §: Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat vaatimukset
työvuorosuunnittelussa

34 §: Poikkeaminen työehtosopimuksella

Muut mahdolliset huomiot

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
9 §: Viranhoitomääräys

16 b §: Pakollinen koulutus ja työajaksi lukeminen

22 a §: Velvollisuus pyynnöstä antaa tietoa turvaavammasta virkasuhteesta

Muut mahdolliset huomiot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
13 §: Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen

Muut mahdolliset huomiot

Työntekijän eläkelain 148 §:n kumoamisehdotus
Huomionne ehdotuksesta

Työtapaturma- ja ammattitautilain 272 §:n kumoamisehdotus
Huomionne ehdotuksesta

Nisametdin Jenni
Kemianteollisuus ry – Öljytuote ry