Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi painelaitelaiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa luonnoksesta painelaitelaik-si. Esityksellä toimeenpannaan painelaitteita koskevat direktiivit, jotka ovat osa EU:ssa toteutetta-vaa laajaa tuotesääntely uudistusta. Uuteen lakiin sisältyisi myös painelaitteita koskeva kansallinen sääntely.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi painelaitelaki. Sillä toimeenpannaan painelaitedirektiivi 2014/68/EU ja yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi 2014/29/EU osana kansallis-ta lainsäädäntöä. Uuteen lakiin yhdistettäisiin myös painelaitteita koskeva kansallinen sääntely. Tämä vastaisi sisällöltään pääasiassa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Kemianteollisuus ry pitää esitystä painelaitelaiksi ja siihen liittyviksi asetuksiksi hyvin valmisteltuina. Ja niiden osalta alalla on vain muutama tarkennusehdotus. Kemianteol-lisuus ry haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota säädösten kokonaistarkastelun tarpee-seen. Esityksen mukaan jätettäisiin voimaan vanha kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta ja asetus kattilalaitosten valvojien pätevyyskirjoista. Näiden tarkistaminen samassa yhteydessä on kuitenkin alan mielestä välttämätöntä.

Kaasupullojen kuljetukset niiden tarkistusajan umpeutumisen jälkeen

Kemianteollisuus ry:n Kaasuteollisuusjaosto pitää kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta (953/1999) §36 osalta vanhentuneena ja toiminnan kannalta on-gelmallisena.

§36 Käyttöön liittyviä erityissäännöksiä
Kuljetettavaa painelaitetta ei saa pitää paineellisena, jos painelaitteelle viimeksi suoritetusta tarkas-tuksesta on kulunut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla säädetty tarkastusten välinen aika lisättynä yhdellä vuodella. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa pidentää edellä tar-koitettua käyttöaikaa.

Tämän pykälän §36 ensimmäinen kappale on ongelmallinen ADR/VAK 6.2.4.2. (Määräaikaistarkas-tus ja -testaus) lainsäädännön kanssa, jossa määritellään paineastiatarkastuksista ja viitataan pa-kollisiin standardeihin. Esimerkkinä asetyleenistandardi EN-ISO 10462:2013 ( Kaasupullot. Asety-leenipullot. Määräaikaistarkastus ja huolto), jonka kohdassa 4.1 todetaan seuraavaa:

Mikäli asetyleenipullo on ollut normaaliolosuhteissa ja normaalissa käytössä eikä se ole altistunut väärälle käytölle tai epänormaaleille olosuhteille, jotka tekisivät siitä vaarallisen, ei käyttäjää vaadi-ta palauttamaan pulloa ennen sisällön käyttämistä loppuun, vaikka pullon tarkastusaikaväli olisikin kulunut umpeen.

Ongelmana Suomessa on, että asiakkailla on sellaisia kaasupulloja hallussaan, joiden tarkastusaika on mennyt umpeen, ja ne pitäisi kansallisen lainsäädännön (953/1999) mukaan vuoden sisällä saat-taa paineettomiksi, vaikka niiden sisältöä ei olisi vielä käytetty loppuun. Tarkastusajan umpeutumi-sesta ei aiheudu normaalikäytössä olevalle kaasupullolle riskiä, ja nykylainsäädäntö aiheuttaa siten turhaa epäselvyyttä asiakkaille. Suomen markkinoilla on myös kaasupulloja, jotka on tarkastettu ja täytetty muissa EU-maissa, joissa noudatetaan kyseisiä ADR-määräyksiä ja kansallinen ristiriitainen lainsäädäntö on hämmentävä.

Eurooppalainen teollisuuskaasujen valmistajien ja jakelijoiden kaasuturvallisuusjärjestö EIGA (Eu-ropean Industrial Gas Association) suosittelee asiassa seuraavaa:

– Kaasupulloja voidaan käyttää tarkastusajan umpeutumisen jälkeen, ja ne pitää palauttaa määrä-aikaistarkastukseen ja testaukseen sitten, kun niitä ei enää tarvita
– Kaasuyhtiön tai palvelupisteen ei pidä luovuttaa asiakkaille kaasupulloja, joiden tarkastusmäärä-aika on umpeutunut  
– Asiakkaiden tulee palauttaa kaasupullot testausta varten viimeistään standardeissa määritellyn tarkastusvälin kaksinkertaistuessa.
Liite: EIGA Technical Bulletin: Cylinders that become out of test at customer sites

Automaation vaatimuksenmukaisuuden tarkastukset

Kemianteollisuus ry:n näkee, että samassa yhteydessä olisi syytä tarkentaa painelaiteturvallisuutta koskevaa päätöstä automaation vaatimuksenmukaisuustarkastusten osalta.

11§ Ensimmäinen määräaikaistarkastus 1 momentti, kohta e
e) painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät, ja että ne toimivat asianmukaisesti; samalla on arvioitava mahdollisen elektronisen tai ohjelmoitavan, suo-jaus- ja lukitustoiminnot sisältävän automaatiojärjestelmän ja sen laitoskohtaisen toteutuksen asi-anmukaisuus ellei arviointi ole sisältynyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn.

Kyseisen kohdan tulkinta on osoittautunut hyvin vaihtelevaksi. Laajimmillaan tarkastuksen voisi tul-kita koskevan koko prosessilaitoksen suunnittelua ja toteutusta, jotta asianmukaisuus voidaan arvi-oida. Tarkastusten piiriin on tulkittu kuuluvan joissain tapauksissa koko laitoksen automaatiojärjes-telmän sekä sen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin koeistuksineen. Näin laajat tulkinnat eivät sai-si olla mahdollisia.

Määräaikaistarkastuksia koskeva 11§ 1 momentin e-kohta tulisikin tarkentaa mahdollisimman pian. Asianmukaisuuden arvioinnin tulee yksiselitteisesti rajoittua määriteltyjen varolaitteiden (mukaan lukien rajoitinlaitteet, jotka tyypillisesti toteutetaan turva-automaatiojärjestelmässä) toteutuksen asianmukaisuuden arviointiin. Turva-automaatiojärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa noudatetaan standardia IEC61511 eikä siihen ole syytä tuoda lisävaatimuksia painelaitesäädösten nojalla.

Kattiloiden käytönvalvojan pätevyydet ja niiden tulkinta

Asetusta kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoista KTM (891/1999) olisi myös syytä Kemi-anteollisuus ry:n näkemyksen mukaan tarkistaa.

24 § ja 25 § Pätevyyskirjat ja muut pätevyysvaihtoehdot

Kemianteollisuuden yrityksissä laitosten käytönvalvojat toimisivat parhaimmillaan sekä kemikaali- että painelaitteiden käytönvalvojina. Kattiloiksi luokiteltuja laitteita on usein osana prosessia ja osa-na kokonaisuutta. Ja näiden tehtävien eriyttäminen eri henkilöille ei useinkaan ole tarkoituksenmu-kaista.

Kemianteollisuus ry näkeekin tärkeänä, että pätevyysvaatimuksia tarkistetaan ja harkitaan uutta näkökulmaa osaamisvaatimuksiin ja tehtävien yhdistämisen mahdollisuuteen.

Kommentit painelaitelakiin ja asetukseen painelaitteista

Painelaitelakiin ja asetuksiin liittyvissä kommenteissa Kemianteollisuus ry viittaa Neste Jacobsin lausuntoon ja huomioihin yksittäisiin pykäliin. Tämän lisäksi Kemianteollisuus ry korostaa säädös-tekstin selkeyttä ja johdonmukaisuutta.

Esimerkki epäselvästä säädöstekstistä on yksinkertaisen painesäiliön määritelmä. Pelkästään lau-serakennetta muuttamalla määritelmästä saataisiin helposti ymmärrettävä.

Johdonmukaisuuteen pitäisi taas pyrkiä, kun määritellään painelaitelain ja sen säädösten edellyttä-mien asiakirjojen kielivaatimuksia.

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Timo Leppä
Toimitusjohtaja