Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kemianteollisuus kiinnittää lausunnossa huomiota mm. Suomessa käytettävän sähkön sisältämiin hiilidioksidikustannuksiin, aikatauluun ja investointi- ja muiden valtiontukien vaikutukseen kompensaation saamiselle.

Kemianteollisuus ry kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä asetuksen ripeästä valmistelusta ja mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointia koskevassa luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi. Luonnos sisältää tarkentavia säännöksiä tukihakemuksessa vaadituista tiedoista kapasiteetin merkittävästä laajentumisesta, tukihakemuksen toimittamisen määräajasta, tuen laskemisesta, tuotantotason laskun määrittämisestä, Energiaviraston päätöksen sisällöstä, todentajan hyväksymisestä, pätevyysalueista ja velvollisuuksista sekä tietojen toimittamisesta Energiavirastolle. Käytyämme asetusluonnoksen läpi, haluaisimme nostaa esille seuraavat seikat:

 

3 §

Kohdassa 4 edellytetään tietojen toimittamista laitoksen kuluttaman sähkön hintaan sisältyvistä hiilidioksidipäästöistä johtuvista kustannuksista, kun tukea haetaan ensimmäistä kertaa. Epäsuorien kustannusten kompensointia käsittelevän lain perustelujen kohdassa 3.2 on jo todettu, että Suomessa käytettävän sähkön hintaan sisältyy hiilidioksidikustannuksia. Ehdotamme, että tämä otettaisiin asetuksen soveltamisessa lähtökohdaksi ja normaalista käytännöstä poikkeavat tilanteen, jos sellaisia on, käsiteltäisiin erikseen. Tämä säästäisi resursseja niin viranomaistyössä kuin yrityksissä.

Kohdassa 7 asetettu aikataulu (1kk) on erittäin tiukka, jos tällä tarkoitetaan todentajan tekemään todennusta. Käytännön syistä (esim. todentajien saatavuus ja yrityksen henkilöresurssit) ehdotamme tämän aikarajan lieventämistä yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Epäselväksi jää myös se, onko kohdassa 9 mainituilla investointi- ja muilla valtiontuilla vaikutusta kompensaation saamiselle. Katsomme, että muihin tarkoituksiin myönnetyillä tuilla ei tule olla vaikutusta kompensaation maksamiseen.

 

11 §

Todentajan hyväksyminen, kohta 5) muut Energiaviraston edellyttämät tiedot. Epäselväksi jää, mitä tämän kohdan sisältö tarkoittaa.

 

Kunnioittavasti

 

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä

johtaja