Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta SM asetukseksi ulkoisista pelastussuunnitelmista

Sisäministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa asetusluonnoksesta ulkoisista pelastussuunnitelmista. Voimassa oleva asetus on tarkoitus korvata kokonaan luonnoksen uudella asetuksella. Lausunto annettu sisäministeriölle 21.10.2019.

Asetusluonnoksessa on kokonaisuutta selkeytetty pykälien järjestystä muuttamalla. Määritelmät on jätetty pois, koska ne on pääosin esitetty lakitasolla. Samoin selkeyttä on haettu jäsentämällä pelastussuunnitelman sisältö kolmeen erilliseen pykälään. Keskeinen muutos on myös, että pelastuslaitoksen tulisi laatia vuosittain yhteenveto seuraavana vuonna tehtävistä pelastussuunnitelmista, päivityksistä ja harjoituksista. Luonnoksessa on lisäksi selkeytetty ulkoista pelastussuunnitelmaa koskevaa tiedottamista ja yleisölle annettavan tiedon rajoittamista.

Kemianteollisuus ry pitää asetuksen selkeyttämistä onnistuneena. Työssä on onnistuttu sekä säädösten päällekkäisyyttä että tekstiä karsimalla. Myös pelastussuunnitelman laatimisprosessi on selkeytynyt ja suunnitelmallisuus lisääntynyt.

Kemianteollisuus haluaa erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin luonnoksen kohtiin.

Ulkoisen pelastussuunnitelman tavoitteet ja sen laatimiseen toimitettavat asiakirjat on selkeästi kirjattu pykäliin 2 ja 4. Pitäisimme kuitenkin tärkeänä, että ulkoisen pelastussuunnitelman sisältöä kuvaavassa pykälässä 7 muistutettaisiin pelastussuunnitelman tavoitteista. Näin tavoitteissa luetellut näkökulmat – ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen sekä omaisuuksille aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen – tulisi otettua huomioon.

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen on haastava prosessi, jossa kohteen tuntemuksella on merkittävä osuus. Pitäisimmekin tärkeänä, että pelastussuunnitelma tehtäisiin vuorovaikutuksessa toiminnanharjoittajan kanssa. Tämä tulisi kirjata myös asetukseen.

Valmisteluvaiheen kuulemista ja pelastussuunnitelman tiedottamista koskevissa pykälissä 6 ja 8 on otettu kantaa salassa pidettäviin tietoihin. Linjauksen mukaan pelastussuunnitelmasta tiedotettaessa tulisi ottaa huomioon mahdollinen Tukesin kemikaaliturvallisuuslain nojalla tekemä päätös yleisölle annettavien tietojen rajoituksista. Linjaus on Kemianteollisuuden mielestä turvauhkiin varautumisen kannalta oleellista, ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Kemianteollisuuden yritykset toivovat vielä, että pykälän 8 sananmuotoja tiedottamisesta selkeytettäisiin: mitä jaetaan pykälässä luetelluille ryhmille ja mitä pitäisi olla jatkuvasti saatavilla pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Kemianteollisuus ry ja alan yritykset ovat mielellään kehittämässä entistä tiiviimpää yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa. Tavoitteet toiminnan turvallisuudesta ovat yhteiset.

Asiaa Kemiateollisuus ry:ssä hoitaa johtava asiantuntija Merja Vuori, merja.vuori@kemianteollisuus.fi

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Sami Nikander

Johtaja, Vastuullisuus