Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Kemianteollisuus ry kiittää Maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta, joka koskee lannoitevalmistelain muuttamista.

Lausuntonamme toteamme, että itse lakiehdotuksen pykälien suhteen emme näe huomautettavaa. Sen sijaan hallituksen esityksen perusteluissa on ainakin kahdessa kohdassa (s. 5) virheellisesti viitattu suluissa raaka-aineisiin, kun puhutaan lannoitevalmisteen ainesosista. Ainesosat ovat yhtä kuin raaka-aineet vain niissä tilanteissa, kun käytetyt raaka-aineet (= panosmateriaalit/lähtöaineet) eivät reagoi kemiallisesti keskenään lannoitteiden valmistusprosessissa ja muodosta uusia aineita. Suomessa epäorgaanisten lannoitevalmisteiden valmistusprosessit ovat pääosin sellaisia, että niissä tapahtuu kemiallisia reaktioita ja sen myötä syntyy myös uusia kemiallisia aineita, jolloin nämä uudet syntyneet aineet ovat näitä em. ainesosia.

Ainesosa on käsitteenä uusi, eikä sitä ole aikaisemmin ollut mukana lannoitevalmistelainsäädännössä. Näin ollen on tärkeää, ettei sitä käytetään siten, ettei se aiheuta asioiden ja ymmärryksen sekoittumista uutta EU lannoitevalmisteasetusta käyttöönotettaessa.

Pidämme tärkeänä, että kansallisen lannoitevalmistelainsäädännön uudistuksen yhteydessä varmistetaan kiertotalouden hengessä myös epäorgaanisten kierrätyspohjaisten materiaalien (sekä EoW-jakeet, että sivutuotteet) hyödyntämisen edellytykset epäorgaanissa lannoitevalmisteissa ja kalkitusaineissa. EU lannoitevalmisteasetuksen uudistuksessa nämä saivat vähäisemmän huomion kuin orgaaniset kierrätyspohjaiset materiaalijakeet. Tämän lisäksi teollisuuden sivutuotteiden (CMC 11) kriteerit jäivät avoimiksi ja ne vahvistuvat/julkaistaan ymmärryksemme mukaan vasta samanaikaisesti, kun asetusta lähdetään EU:ssa soveltamaan. Käytännössä tästä seuraa, että toiminnanharjoittajat joutuvat tekemään päätöksiä raaka-ainepohjansa mahdollisista muutoksista hyödynnettävien sivutuotteiden osalta ilman tosiasiallista tietoa tulevista kriteereistä.

Lisäksi luonnoksen perusteluissa tuodaan esiin se, että kansallisille markkinoille tarkoitettujen lannoitevalmisteiden markkinat voisivat kuitenkin jatkaa häiriöttömästi toimintaansa, kun kansalliset säännökset säilyvät. Luonnoksessa ei ole kuitenkaan otettu kantaa siihen, että millä aikataululla kansallinen lannoitevalmistelainsäädäntö tullaan uudistamaan ja minkälaista siirtymäaikaa sen osalta tullaan noudattamaan. Kansallisen lainsäädännön mukaisia tuotteita valmistavat ja markkinoivat toiminnanharjoittajat tarvitsevat myös ao. säädösten vaatimien muutosten toteuttamiseen valmistautumisaikaa. Sen takia perusteluosassa olisi hyvä tuoda esiin myös kansallisen lannoitevalmistelainsäädännön osalta suunnitteilla olevia muita muutoksia.

 

 

Ystävällisin terveisin

KEMIANTEOLLISUUS RY

Sami Nikander

johtaja