Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamiseksi

Lausunto VN/682/2020 annettu valtiovarainministeriölle 6.8.2020.

Kemianteollisuus ry kiittää Valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta, joka koskee nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon muuttamista parafiinisen dieselöljyn osalta.

Lausuntonamme toteamme, että parafiinisen dieselöljyn laatuperusteisen veronalennuksen (laatukannusteen) tavoite on terveydelle haitallisten lähipäästöjen vähentäminen dieselpakokaasuissa, käyttäen tavanomaista dieselöljyä puhtaammin palavaa parafiinista tuotetta. Hallituksen esitysluonnoksen perusteluissa todetaan, että parafiinisen tuotteen myyntiosuus on viime vuosina ollut yli 70 % kaikesta dieselmyynnistä. Tämä osoittaa selkeästi vero-ohjauksen tehokkuuden. Suomessa tällä hetkellä markkinoilla oleva dieselöljy on arviomme mukaan puhtainta maailmassa.

Laatukannusteen poistoa perustellaan sillä, että uusien dieselautojen lähipäästöt ovat erittäin pienet, eikä polttoaineen laadulla enää niissä saavuteta aiempaa päästöhyötyä. Näin laatukannusteesta tulee nykyisellä laskentamenetelmällä ylikompensoiva autokannan uusiutuessa. Tämä pitää varmasti paikkansa erityisesti puhuttaessa ajoneuvojen uusimmista päästöluokista (Euro 6d-temp 2018 alkaen ja raskaalla kalustolla Euro VI vuodesta 2014 alkaen). Tässä mielessä laatukannusteen poisto jollain aikataululla näyttää perustellulta. On kuitenkin huomioitava Suomen autokannan hidas uusiutuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenteessä on vielä pitkään aiempien päästöluokkien ajoneuvoja jotka hyötyvät puhtaammasta polttoaineesta

Nyt annetun luonnoksen laskelmat ja vaikutusarviot on tehty ennen koronapandemian aikaa. Katsomme, että ministeriön olisi hyvä arvioida, johtaako pandemian vaikutusten huomioon ottaminen toisenlaiseen lopputulokseen, kuten laatukannusteen poistoaikataulun pidentämiseen. Tällä olisi myös huomattava vaikutus yritysten logistisiin kustannuksiin, joita nyt ehdotettava muutos nostaisi huomattavasti. Mielestämme olisi syytä lykätä tämän päätöksen toteuttamista tässä vaiheessa, jotta tältä osin ei lisättäisi yritysten kustannustaakkaa.

Lisäksi, koska veromuutoksella on vaikutuksia siihen, millaista dieselöljyä kulloinkin myyntiin valmistetaan (parafiinista vai ei-parafiinista), poislukien biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta täyttävä luonnostaan parafiininen uusiutuva dieselöljy, pidämme tarkoituksenmukaisena sitä, että lakiluonnos säätää laatukannusteen koko poistoaikataulusta ja sen portaista samassa säädöksessä. Polttoaineen valmistuksen suunnittelu on pitkäjänteistä toimintaa, jossa veronäkymän selkeys on keskeistä.

Ystävällisin terveisin
KEMIANTEOLLISUUS RY
Sami Nikander
Johtaja