Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman viestintäsuunnitelmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut vaarallisia kemikaaleja koskevan kansallisen viestintäsuunnitelman luonnoksen. Kemianteollisuus on kommentoinut suunnitelmaa Tukesin kotisivuilla olleeseen avoimeen lausuntopyyntöön seuraavasti.

Yleisiä kommentteja suunnitelmasta
Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelmaluonnos on pääosin tehty viranomaisvoimin. Jatkossa suunnitelmaa olisi tärkeää laajentaa kaikkia toimijoita, myös teollisuuden ja eri järjestöjen näkemykset ja asiantuntemus huomioivaksi yhteiseksi suunnitelmaksi.  Hyvällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa yhteinen tavoite: kemikaalien oikea, turvallinen ja kestävä käyttö.

Kemikaaliturvallisuuden ytimessä ovat laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta.  Lainsäädäntö luo hyvän pohjan kemikaaliturvallisuudelle. Kuluttajan turvallisuuden kannalta tärkein asia on käyttöohjeiden noudattaminen.

Kansallinen, vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma on keskeinen dokumentti kemikaalien parempaan hallintaan. Viestintäsuunnitelman pohjana se ei kuitenkaan toimi, vaan näkökulman tulisi olla laajempi.

 

Johdanto
Johdannossa yhteistyön tärkeys on hyvin esillä. Kemianteollisuus ry korostaa yhteistyön merkitystä hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Asiantuntijat yrityksissä ja järjestöissä pitää saada nykyistä aktiivisemmin mukaan viestintäsuunnitelman toteutukseen.

Lainsäädäntö on kemikaaliturvallisuuden pohja. Suomessa on tehty runsaasti tuloksellista työtä, jotta kuluttajat voivat turvallisesti käyttää tuotteita. Varsinkin kuluttajaviestinnässä tulisi painottaa oikeaa käyttöä ja henkilökohtaista vastuuta, kemikaaliriskien tunnistamisen ja hallinnan sijaan.

 

Viestinnän tavoitteet
Viestintäsuunnitelmaluonnoksen viestinnän tavoitteet pitäisi kiteyttää nykyistä selkeämmin.

Viestintäohjelma rakentuu Kansallisen kemikaaliohjelman tavoitteisiin (suunnitelman taulukko 1). Kansallinen kemikaaliohjelma on yksi keskeinen dokumentti kemikaalien parempaan hallintaan. Viestintäsuunnitelmassa näkökulman tulisi olla yleisempi, laajempi ja kattaa tuotteiden koko elinkaari.

 

  • Toimenpidesuositusten listassa asioiden merkittävyyden eroja on vaikea tunnistaa . Lisäksi viesti jakautuu niin pieniin osiin, että kokonaisuutta on vaikea nähdä.

 

  • Kemikaaliohjelman valmisteluun osallistuneille tahoille suositusten tausta ja tarkoitus on selkeä. Niistä ei kuitenkaan ole viestinnän tavoitteiden perustaksi. Viestinnälliset päätavoitteet suosituksille eivät monissa paikoissa ole itse suositusten kanssa linjassa. Näin on esimerkiksi väestön kemikaalialtistuksen selvittämisen ja ympäristöseurantojen tehostamisen suosituksissa. Tämä sumentaa kemikaaliviestintää ja hämärtää itse kemikaaliohjelman tavoitteita.

Kemianteollisuus ry ehdottaa, että viestintäsuunnitelmaluonnoksen taulukot 1 ja 2 yhdistetään. Taulukon 2 kohderyhmälähtöinen lähestymistapa on lukijalle ja hankkeen toteuttajalle selkeämpi vaihtoehto.

Lainsäädännön mukaan kuluttajalle ei saa myydä tuotteita, jotka ovat käyttöohjeiden mukaan käytettynä vaarallisia. Suunnitelmaluonnoksessa viestinnällisillä päätavoitteilla tämä periaate usein kyseenalaistetaan. Esimerkiksi lause ”kuluttajat osaavat suhteuttaa kemikaalin käytön oman terveytensä kannalta ja toimia sen mukaan” on ristiriidassa sen kanssa, että käyttöohjeen mukainen käyttö on kuluttajalle turvallista.

 

Pääviestit ja -periaatteet
Viestintäsuunnitelman pääviestinä tulisi olla, että kattava lainsäädäntö luo perustan kemikaaliturvallisuudelle.  Viranomaisten tekemää työtä on syytä korostaa. Tukesin markkinavalvonta ja mittava asiantuntijatyö eri säädösten, esimerkiksi REACH:n ja kosmetiikka-asetuksen toimeenpanemiseksi ja kemikaalien turvallisuuden varmistamiseksi, ovat tästä työstä hyviä esimerkkejä.

Viestinnän tavoitteena on antaa oikea kuva kemikaalien riskeistä ja niiden suuruudesta. Tavoite on kemikaalien ja tuotteiden oikea, turvallinen ja kestävä käyttö.

Käyttöohjeiden noudattaminen on aina käyttäjän turvallisuuden kannalta tärkein asia. Siksi viestinnässäkin on tärkeää korostaa oikeaa käyttöä turvallisuuden osana. Kemikaalien riskinarviointi tapahtuu lainsäädännön kautta. Kuluttajien vastuulla on käyttää tuotteita oikein.

Johdonmukaisuuden vuoksi olisi tärkeää, että viestintäsuunnitelman pääviestit (kohta 3) olisivat linjassa toimenpidesuositustaulukoissa esitettyjen viestinnällisten päätavoitteiden kanssa. Nyt teksteissä on osittain ristiriitaa. Esim. pääviesteissä kehotetaan kuuntelemaan viranomaistietoa. Toimenpidesuosituksissa puolestaan painotetaan kuluttajan vastuuta kemikaalien riskiarvioinnissa. (esim. ” kuluttajat tunnistavat, missä kaikkialla on haitallisia kemikaaleja”).

 

Kohderyhmät ja kanavat
Viestintäsuunnitelmaluonnoksen keskeisiksi kohderyhmiksi on nimetty lukuisat kemikaaleja käyttävät yritykset ja ns. tavalliset kuluttajat. Näkemyksemme mukaan hyvin tärkeä kohderyhmä ovat myös viranomaiset. Tämä puuttuu viestintäsuunnitelmaluonnoksesta.

 

Vastuut ja roolit
Tukesin koordinoimassa kemikaaliviestinnän verkostossa on kattava edustus eri ministeriöistä ja viranomaistahoista. Viestintäverkostoon olisi hyvä saada mukaan mahdollisimman kattavasti alan asiantuntijat yrityksissä ja järjestöissä. Teollisuudella ja yrityksillä on kemikaaliturvallisuudesta tärkeää tietoa ja kokemusta. Suomessa kemianteollisuuden yrityksistä suurin osa on sitoutunut omaehtoiseen ympäristö-, terveys- turvallisuusohjelmaan Responsible Care. Sen yksi tärkeä painopistealue on tuoteturvallisuus.

 

Resurssit ja budjetti
Laaja viestintäyhteistyö tehostaa viestintää ja tuo siihen lisää resursseja.

 

Seuranta
Seurannassa olennaista on rakentaa mittaristo, joka mittaa juuri viestinnän tavoitteita.

 

 

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Eliisa Irpola, johtava asiantuntija puh. 040 539 2556, eliisa.irpola(at)kemianteollisuus.fi

Susanna Aaltonen, viestintäpäällikkö, puh. 040 593 4221, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi

Linkki viestintäsuunnitelmaluonnokseen Tukesin www-sivuilla