Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Kemianteollisuus ry kannattaa esitettyä, eräisiin ympäristönsuojelullisiin päätöksiin liittyvän muutoksenhaun rajaamista niin, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa.

Esityksessä on hyvin perusteltu tarve muutoksenhaun rajaamiselle. Valitusluvalla voidaan paremmin kohdentaa viranomaisten ja tuomioistuinten resurssien käyttöä muutoksenhaussa hallintolainkäyttölain 13 §:n mukaisiin tapauksiin. Tapauksissa, joissa on kaksi muutoksenhakuastetta, annetaan nykyjärjestelmässä kolme kertaa perusteltu asiaratkaisu viranomaisessa tai tuomioistuimessa, kolmine selvityksineen, kuulemisineen ja oikeusturvan takaavine menettelyineen. Erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden resursseja tulee voida kohdentaa resursseja yhteiskunnallisesti merkittävien valitusasioiden nykyistä nopeampaan käsittelyyn.

Kemianteollisuus pitää tärkeänä valituslupakäytännön laajentamisen perusteena nopeampaa lainvoimaisen asiaratkaisun saamista niissä tapauksissa, joissa valituslupa jätetään hakematta tai sitä ei myönnetä. Toiminnanharjoittajille tämä merkitsee ennakoitavampaa lupaprosessia, nopeampaa hankkeiden käynnistymistä ja kustannussäästöjä ja siltä osin parantaa investointihankkeiden houkuttelevuutta.  Valitusluvan käsittelyn ei omana prosessinaan luonnollisesti tule entisestään pidentää luvan saantia.

Valitusluvan myöntämisen perusteiden (hallintolainkäyttölain 13 §) soveltamisesta on annettu hyviä esimerkkejä ympäristönsuojelulain 190 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa. Näitä ovat mm. tulkintakäytännöt teollisuuspäästödirektiivin BAT-päätelmien noudattamiseen, ratkaisun ja sen vaikutusten yhteiskunnallinen merkittävyys tai painava taloudellinen merkitys hakijan tai muun asianosaisen kannalta sekä lupamääräysten selkeys ja noudatettavuus (esim. uusi lupamääräys ei ole teknisesti toteutettavissa tai on muulla tavalla yhteen sopimaton kokonaisuuden kanssa). On tärkeää, että nämä jäävät näkyviin linjaamaan valitusluvan hakemisen ja myöntämisen harkintaa.  

Kemianteollisuus ry tukee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lausunnon ehdotuksia muutoksenhaun tarkistamisesta.

 

Ystävällisin terveisin 
KEMIANTEOLLISUUS RY
Juha Pyötsiä

Johtaja