Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunto VN/9898/2021.

Pääasiallinen sisältö

Jäte- tai ympäristönsuojelulakia ei tule muuttaa tavalla, joka vääristää kilpailua Suomen markkinoilla tai suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä tavalla, joka vaarantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

On myös varmistettava, että valvontaan voidaan osoittaa riittävästi resursseja, ja että valvovalla viranomaisella on työkalut varmistaa, että ns. vapaamatkustusta ei pääse tapahtumaan. Tämä erityisen tärkeää maahantuonnin näkökulmasta.

Luku 1 (Asian tausta ja valmistelu)

SUP-direktiivi on valmisteltu puutteellisesti ja kovassa kiireessä. Tästä johtuen direktiivin teksti on vaikeasti ymmärrettävä ja monitulkintainen. Lisäksi komissio on myöhästynyt merkittävästi lisäohjeistuksen ja delegoitujen säädösten valmistelussa. Em. seikat ovat johtaneet siihen, että epäselvän tekstin tulkintaongelmat ovat siirtyneet jäsenmaiden lainsäädännöstä vastaaville ja elinkeinoelämän toimijoille. Jäsenmaissa joudutaan nyt käyttämään kohtuuttoman aikaa paljon esimerkiksi sen pohtimiseen, mitkä pakkaukset kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

On ilmeistä, että SUP-direktiiviä ryhdytään tulkitsemaan jäsenmaissa eri tavoin. Tämä vaikeuttaa sisämarkkinan toimintaa ja uhkaa johtaa yritysten epäyhtenäiseen kohteluun.

Elinkeinoelämän toimijat haluavat lähtökohtaisesti noudattaa lainsäädäntöä. Valitettavan usein tilanne on kuitenkin sellainen, että edes viranomaiset eivät osaa sanoa, kuinka direktiiviä tulisi tulkita. Syy tähän on epäonnistuneessa EU-lainsäädännön valmistelussa.

Jätelain muutosehdotus

25 § (Muut valvontaviranomaiset) + pykäläkohtaiset perustelut

Pidämme tärkeänä tullin roolin vahvistamista ja sen yhteistyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa  tuottajavastuun etäkaupan valvonnassa. Ulkomaisten, etäkauppaa käyvien yritysten saaminen kattavasti mukaan hoitamaan lakisääteinen tuottajavastuunsa on tärkeä edellytys suomalaisten ja ulkomaisten yritysten tasapuolisille kilpailuedellytyksille Suomen markkinoilla. Tuottajavastuusta yrityksille koituvan kustannusrasitteen jatkuva kasvu korostaa viranomaisvalvonnan merkitystä. Valvontaa tulee lisätä ja tehostaa ja siihen kohdistaa resursseja.

46 § (Tuottajan vastuu jätehuollosta ja sen kustannuksista) + pykäläkohtaiset perustelut

Tuottajayhteisön vastuu kierrätystavoitteiden saavuttamisessa tulisi rajata vain sen asiakkaiden markkinoille tuomaan pakkausmäärään.  Vastuunsa hoitavien yritysten kustannusrasite lisääntyy entisestään, jos yritykset joutuvat huolehtimaan ns. vapaamatkustajien markkinoille saattamien pakkausten kierrätystavoitteiden saavuttamisesta.

48 § (Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet ja tuottajat) + pykäläkohtaiset perustelut

Pakkausten valmistajan on mahdotonta tarkasti määritellä, mihin tarkoitukseen valmistettuja pakkauksia, erityisesti elintarvikepakkauksia, käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pakkausvalmistaja ei aina pysty määrittämään itse, mitkä pakkaukset kuuluvat SUP:in piiriin ja mitkä eivät. Tästä syystä raportointi- ja kustannusvastuu tulisi olla taholla, joka myy pakatun/ SUP:in piirin kuuluvan tuotteen kuluttajalle. Tällä tavoin tehdään kattava raportointi sekä valvonta mahdolliseksi, kilpailu suomalaisten ja ulkomaalaisten valmistajien välillä ei vääristy, ja kustannusten jako tapahtuu oikeasuhtaisesti. Huolena on se, että suomalaisten pakkausvalmistajien kustannusvastuun siirtyessä myyntihintoihin, pakkausten käyttäjät voivat siirtyä Suomen ulkopuolella valmistettuihin vaihtoehtoihin. Tämä olisi tuhoisaa suomalaiselle valmistavalle teollisuudelle.

Muita esitykseen liittyviä asioita

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että SUP-direktiivin kansallisessa toimeenpanossa pidättäydytään direktiivin sisällössä ilman kansallisia tiukennuksia tai soveltamisalan laajentamista.

SUP-direktiivin toimeenpanoon liittyy runsaasti uusia raportointivaatimuksia, jotka edellyttävät muutoksia yritysten tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmissä. Näistä järjestelmämuutoksista koituu yrityksille kustannuksia ja ne sitovat resursseja. Kemianteollisuus ry toteaa, että vaaditut raportointitiedot on määriteltävä selkeästi ja toimitettava ajoissa toiminnanharjoittajille.

Vilenius Pia
Kemianteollisuus ry