Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Lausunto HE 243/2021 annettu eduskunnan ympäristövaliokunnalle 16.2.2022.

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilainmuuttamisesta.
Kemianteollisuus ry haluaisi erityisesti huomiota kiinnitettävän yhteen kohtaan ja sanamuotoon:
– YSL 89 §:n 2 momentin 2 kohdan sanamuotoa ei pidä muuttaa ”voi aiheutua” muotoon vaan sanamuodossa tulee pitäytyä voimassa olevan lain mukaisessa muodossa ”aiheutuu”.

Kemianteollisuus ry:n mukaan on tärkeää, että ympäristölupahakemusten käsittelyaikoja lyhennetään ja lupaprosessia selkeytetään. Hiilineutraali Suomi tarvitsee kipeästi investointeja ja toiminnanharjoittajien tulee voida ennakoida lupaprosessien etenemistä yhdenvertaisesti läpi Suomen.

YSL 89 §:n 2 momentin 2 kohtaa on täsmennetty siten, että lupaa on muutettava, jos toiminnasta voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus.

Kemianteollisuuden näkemyksen mukaan ehdotuksen mukaisen pykälän muotoilu on tulkinnanvarainen ja lausunnon kohteena oleva hallituksen esitys johtaa lupamuutosten aloitemäärien ja niistä annettavien päätösten määrien kasvuun sekä käsittelyaikojen keston pitenemiseen että viranomaisten resurssien entistä kovempaan tiukentumiseen. Tulkinnanvaraisuus lisää toiminnanharjoittajan näkökulmasta ennakoimattomuutta sekä saattaa lisätä alueellista eriarvoisuutta toiminnanharjoittajia kohtaan.

Lupamuutosten aloitemäärien lisääntyessä myös toiminnanharjoittajalta vaadittavien lisäselvitysten määrä kasvaa, jolloin lupaprosessi voi edelleen pitkittyä merkittävästi. Vaikka esityksen perusteluissa todetaan, että ympäristöluvan muuttamisella tavoitellaan vain nykyisen oikeustilan vahvistamista ja sitä myötä lupamenettelyn sujuvoittamista, on Kemianteollisuuden huolena se, että todellisuudessa luvan muuttamisen kynnys madaltuu. Käsittelyaikojen piteneminen ja aloitemäärien kasvu heikentää lupaprosessin ennakoitavuutta hakijan näkökulmasta katsottuna.

Kemianteollisuuden näkemyksen mukaan tulkinnanvaraisuutta ei pidä lisätä vaan tulee pysyä voimassa olevan lain mukaisessa 89 §:n 2 momentin 2 kohdan sanamuodossa ”toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus”.

Johanna Pentjärvi
Kemianteollisuus ry