Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto ehdotuksesta teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnoksi

Kemianteollisuus ry pitää hyvänä, että ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen tulee uusi työnjohto-osaamisen kehittämistä edistävä tutkinto. Korostamme kuitenkin, että nykyaikaisessa työnjohtotyössä korostuvat teknisten seikkojen lisäksi erityisesti ihmisten johtamiseen, motivointiin, sitouttamiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvät kysymykset.

Kemianteollisuus ry toteaa tyytyväisenä, että ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen on tulossa uusi työnjohto-osaamisen kehittämistä edistävä tutkinto. Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto tulee tarjoamaan yrityksille hyvät mahdollisuudet erityisesti kouluttaa omaa henkilöstöä työnjohtotehtäviin, mutta myös rekrytoida työnjohtajia oman yrityksen ulkopuolelta.

Uuden tutkinnon syntymisen ja lausunnolla olevan peruste-ehdotuksen taustalla on vuonna 2014 päättynyt työnjohtokoulutuskokeilu, jossa kemianteollisuuden yrityksillä oli mahdollisuus olla mukana vain kokeilun loppuvaiheessa osana kone- ja metallialan tutkintokokeilua. Eri teollisuuden alojen työnjohto-osaaminen on kuitenkin suurelta osin samankaltaista, joten yhteisen tutkinnon ja yhteisten perusteiden laadinta eri teollisuuden aloille on perusteltua.

Tutkinnon perusteiden valmistelussa kemianteollisuuden näkemyksiä on kuultu, ja sisältö vastaakin kohtalaisen hyvin alamme tarpeita. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota eräisiin tutkinnon painotuksia koskeviin näkökohtiin. Lisäksi olemme kirjanneet kommentteja ja muutosehdotuksia perusteiden tekstin yksityiskohtiin (liite 1).

 

Lisää huomiota ihmisten johtamiseen

Lausunnolla olevassa ehdotuksessa tutkinnon osat ja merkittävä osa niiden sisällöstä painottuu teknisiin seikkoihin, kuten tuotantotekniikan ja yrityksen toiminnan hallintaan ja johtamiseen sekä lainsäädännön vaatimuksiin. Tämän päivän työnjohtotyössä korostuvat kuitenkin erityisesti ihmisten johtamiseen, motivointiin, sitouttamiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvät kysymykset.

Esitämme seuraavia näkökohtia ja lisäyksiä otettavaksi huomioon perusteiden viimeistelyssä:

  • Työnjohtajan tulee osata kannustaa, motivoida ja ohjata ryhmäänsä toimimaan yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaan tuottavasti ja turvallisesti. Näitä asioita sisältyy ehdotuksen eri kohtiin, mutta niitä olisi hyvä vielä mahdollisuuksien mukaan nostaa selkeämmin esiin, jotta sekä tutkinnon suorittaja että tutkinnon järjestäjä osaisivat antaa ihmisten johtamiseen liittyville asioille riittävästi huomiota tutkintosuorituksissa.
  • Työnjohtajan työstä merkittävä osa liittyy erilaisten ristiriitojen ja ongelmien ratkaisuun. Kyky ratkaista ongelma- ja ristiriitatilanteita tulee sisällyttää pakolliseen tutkinnon osaan (esim. kohta Tutkinnon suorittaja suunnittelee, ohjaa ja valvoo työn suorittamista tai Tutkinnon suorittaja ohjaa ja viestittää muutostilanteissa).
  • Työnjohtajan tulee johtaa ryhmänsä osaamista yrityksen strategian mukaisesti. Hänen tulee myös kyetä hyödyntämään oman ryhmänsä osaamista ja erilaisia kykyjä monipuolisesti (Lisäys kohtaan Tutkinnon suorittaja kehittää henkilöstöä yrityksen käytössä olevin prosessein).
  • Kemianteollisuudessa turvallisuusasioiden johtaminen ja riskien hallinta on yksi keskeisistä työnjohdon tehtävistä. Pidämme perusteltuna, että pakolliseen tutkinnon osaan on sisällytetty ammattitaitovaatimus ”Tutkinnon suorittaja johtaa turvallisuutta ja hallitsee riskejä”. Myös tämän tutkinnon osan kriteereissä olisi tarpeen painottaa myös ihmisen johtamisen liittyvää näkökulmaa (vrt. lisäys ”Inhimillisten tekijöiden huomioon ottaminen”).

Oheiseen liitteeseen olemme merkinneet muitakin ehdotuksia lisäyksiksi ja täsmennyksiksi perusteiden sisältöön. Toivomme, että ne otetaan huomioon tekstin viimeistelyssä.

Ystävällisin terveisin
Kemianteollisuus ry
Timo Leppä