Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton välinen työehtosopimusratkaisu hyväksyttiin

Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n hallinnot ovat hyväksyneet tänään osapuolten välille perjantaina 3.2. syntyneen neuvottelutuloksen uusista työehtosopimuksista Kemian perusteollisuuden, Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden sekä Muovituoteteollisuuden ja Kemian tuoteteollisuuden sopimusaloille. Sopimusten piirissä on noin 14 000 työntekijää. Sopimuskausi on 2 vuotta.

 

Ratkaisussa on huomioitu toimialan yritysten erilaiset tilanteet

Sopimus korottaa palkkoja 1.9. yleiskorotuksella 2,2 prosenttia vuonna 2023. Tämän lisäksi maksetaan 400 euron suuruinen kertaerä maaliskuussa ja ensimmäisen vuoden palkankorotuksen maksuajankohdan 5 kuukauden siirtoa kompensoiva myöhennyserä 400 € kesäkuussa. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.4. 3,3 % yleiskorotuksella ja 0,2 % yrityskohtaisella erällä. Vuoro- ja muita lisiä ja pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.1.2024 alkaen 3,3 %.

Palkkoja korottava vaikutus sopimuskaudella on 5,7 %. Kertaerän 400 € vaikutus on 1,05 %. Kokonaisvaikutus kolmelle sopimusalalle painotettuna ja myöhennyserä huomioituna on yhteensä 7,0 %.

Työehtosopimus on voimassa 3.2.2023–31.12.2024 välisen ajan, ellei muuta sovita.

Kemianteollisuuden työehtosopimuksista on tänään saavutettu ratkaisu, joka ottaa huomioon eri toimialojen yritysten ja erityisesti pk-yritysten haastavan tilanteen. Osalla yrityksistä menee paremmin, osalla lomautuksia on jo käynnissä tai niitä on tulossa. Taantuma ja hintojen nousu ovat vaikeuttaneet monen yrityksen toimintaa. Valtaosa pk-yrityksistä ei pysty siirtämään hintojen nousua eteenpäin omiin hintoihinsa.

Tästä syystä Kemianteollisuuden työehtosopimusratkaisut eroavat teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisusta siinä, että kemianteollisuuden vuodet ovat korotusmielessä eri järjestyksessä. Lisäksi palkankorotusten taso 24 kk:lle on hivenen matalampi ja palkankorotusten maksuajankohtaa on siirretty ensimmäisenä vuonna. Kertaerä ja myöhennyserä muodostavat yhdessä suuremman euromäärän kuin teknologiateollisuudessa. Jälkimmäinen kuitenkin kompensoi sitä hyötyä, jonka työnantaja saa korotuksen myöhentämisestä. Uskomme, että tällä mallilla alalla saadaan paremmin turvattua työpaikat.

Lisäksi kemianteollisuuden ratkaisuun sisältyy molemmille vuosille palkankorotustuen osalta kriisilauseke, jossa paikallisesti voidaan sopia luottamusmiehen kanssa kertaerästä, myöhennyserästä ja korotuksista toisin.

 

Työehtosopimusten tekstikysymyksissä myös edistystä

Tekstikirjaukset eivät nosta työehtosopimusratkaisujen kustannusvaikutusta.

Pidämme tekstimuutoksia tälläkin kierroksella edistysaskeleina kohti työehtosopimusten uudistamista.

Työehtosopimusten tekstikysymyksissä vastattiin niin työantajien kuin työntekijöiden konkreettisiin tarpeisiin. Pidämme muun muassa hyvänä, että työaikakokeilulle on sovittu jatkoa vuoden 2025 loppuun. Tämä tarkoittaa, että työehtosopimusten työaikamääräyksistä voidaan paikallisesti sopien poiketa laajasti. Kokeilu on aloitettu jo vuonna 2022. Lisäksi mahdollistetaan lomarahan maksaminen kiinteinä palkanmaksupäivinä ja vuosiloman sijoittaminen irtisanomisajalle lomakaudesta riippumatta tietyssä irtisanomistilanteessa. Työntekijöiden osalta toisaalta huomioidaan myös paremmin lapsiperheet ja sairaan lapsen hoito ylityön kertymisessä ja vuorotyössä sekä perehdyttäminen työntekijän siirtyessä kokonaan uusiin työtehtäviin.

Toimialalle vuonna 2022 lanseerattua oppisopimusmallia viedään edelleen yhdessä eteenpäin. Yhteinen tahtotila on myös edistää paikallista sopimista lukuisin toimin. Ala lanseeraa myös hankkeen alan työntekijöiden pidemmille työurille sekä sille, miten työntekijätehtävissä olevien sukupuolijakoa voidaan tasoittaa. Ala on työntekijäryhmän osalta vahvasti miesvaltainen.

Yhteenvetona ratkaisuista voidaan todeta, että kierroksen isoin kysymys, palkkaratkaisu saatiin olosuhteisiin nähden kohtuulliselle tasolle. Tunnustus tulee antaa neuvotteluosapuolellemme Teollisuusliitolle siitä, että kemianteollisuuden eri toimialojen ja pk-yritysten haasteet ymmärrettiin. Valitettavaa puolestaan oli, että alan yrityksiin aiheutui kolmen päivän työtaistelutoimien seurauksena vahinkoa ja mainehaittaa. Muutamalle lakossa olleelle yritykselle kolmen päivän työtaistelu tarkoittaa lähes kahden viikon tuotannon keskeytymistä. Nämä olisi voitu välttää neuvotteluilla, joita oli lakkojen julkistamiseen saakka käyty hyvässä hengessä.

Lisätietoja:
Minna Etu-Seppälä, johtaja, Kemianteollisuus ry, 040 778 0182