Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden biotalouslinjaukset – Kemia on biotalouden mahdollistaja

Yhteistyö ja laaja-alaisuus on paras tapa toimia

 • Biotaloutta tulee kehittää laaja-alaisesti sen eri toimijat ja toimialat huomioiden: toimintaympäristön turvaamisesta on huolehdittava tasavertaisesti ja yhteistyötä korostaen.
 • Uuden toiminnan ja toimintamallien kehittämiseen tulee panostaa, mutta olemassa oleva biotalouden toiminta, osaaminen ja yhteistyö eivät saa jäädä uuden kehittyvän toiminnan varjoon.

Biomassojen saatavuus ja kestävä käyttö on ydinjuttu

 • Erilaisten biomassojen kestävää ja innovatiivista hyödyntämistä tulee edistää ja huomioida myös tuontibiomassojen saatavuuden varmistaminen.
 • Poliittisten ohjauskeinojen tulee perustua luonnontieteellisiin kestävyyskriteereihin ja kannustaa korkean jalostusarvon tuottavaan toimintaan.
 • Toimivat ja eri toimijoille tasavertaiset raaka-ainemarkkinat ovat keskeisessä asemassa biotalouden innovaatioiden ja markkinoiden kehittämisessä.
 • Sääntely-ympäristön on oltava vakaa. Jos toimintaympäristö ei ole ennakoitava, yritysten mahdollisuudet investointeihin vähenevät.
 • Jätehuoltolainsäädäntöä tulee kehittää siten, että se kannustaa jäte- ja sivuvirtojen hyötykäyttöön. Koska yksi biotalouden toimija voi toimia usealla toimialalla samanaikaisesti, lainsäädäntöä on kehitettävä kokonaisuuksia hahmottavaan suuntaan. Jätehierarkian tulisi huomioida, että edistyneiden liikenteen biopolttoaineiden valmistuksen tuottama lisäarvo on suurempi kuin suoran jätteen polton. 
 • On osallistuttava aktiivisesti alan standardisointityöhön.

Julkiset palvelut, koulutus ja investointituet biotalouden edistäjäksi

 • Julkisten t&k-toimijoiden kenttää ja roolitusta tulee selkiyttää siten, että yritykset saavat tietoa biotalouden linjauksista, käynnissä olevista hankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista ”yhden luukun” periaatteella.
 • pk-yritysten biotalouteen liittyviä investointeja on tuettava huomioiden kemianteollisuuden erityisluonne siinä, että alkuinvestoinnit ovat suuria.
 • Osaamisen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tulee määritellä biotalouden kannalta keskeiset osaamisalueet ja huolehtia opetuksen kehittämisestä ja aloituspaikkojen turvaamisesta näillä alueilla sekä huomioida biotalouden näkökulmat jo perusopetuksessa ja lukiossa.
 • On panostettava siihen, että löydetään tapoja yhdistää bioteknologian, kemian ja biologian koulutusta biomassojen teolliseen jalostukseen ja bioperäisten raaka-aineiden käyttöön tuotannossa ja hyödynnettävä tässä myös muunto- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Lisätiedot:

Kemianteollisuus ry

Maija Pohjakallio, maija.pohjakallio@kemianteollisuus.fi, 050 595 6891