Hyppää sisältöön

Kemian ratkaisut mahdollistavat resurssien kestävän käytön

Resurssien tehokas mutta kestävä käyttö kuuluu kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman 2010-luvun painopisteisiin. Suomen kemianteollisuudessa ollaan kymmenessä vuodessa edistytty merkittävästi. Oman toiminnan lisäksi kemianteollisuus tarjoaa ratkaisuja myös asiakkailleen. Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman tulokset vuodelta 2010 on julkaistu.

Pitkä matka, oikea suunta

Kemianteollisuudessa resurssien tehokkaaseen käyttöön on tähdätty jo kauan. Vuonna 2010 Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä syntyi loppusijoitettavaa jätettä 4,3 grammaa tuotantokiloa kohti. Kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli yli 19 grammaa. Prosesseissa käytettiin pinta- tai pohjavettä vuonna 2010 yhteensä 1,1 litraa tuotantokilogrammaa kohti, kymmenen vuotta aiemmin 1,6 litraa. Ohjaamalla materiaalivirtoja jätteen sijasta tuotteiksi tai hyötykäyttöön on loppusijoitettavan jätteen määrää pystytty merkittävästi vähentämään.
 
Vesi- ja ilmapäästöjä on Responsible Care -ohjelman yrityksissä seurattu vuodesta 1988. Tänä aikana tuotantoon suhteutetut happamoittavat ilmapäästöt ovat vähentyneet 80 prosenttia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä on pienennetty lähes 70 ja kasvihuonekaasujen päästöjä noin 20 prosenttia. Rehevöittävät vesipäästöt ovat vähentyneet noin 50 prosenttia ja potentiaalisten ekotoksisten aineiden vesipäästöt noin 90 prosenttia. Päästöjen vähentymisessä on uusilla innovaatioilla ollut keskeinen merkitys.
 
Vaikka mainitut tulokset ovat merkittäviä, on paljon matkaa jäljellä. Toimivia ratkaisuja tarvitaan resurssien nykyistä kestävämpään käyttöön ja uusien raaka-aineiden ja teknologioiden käyttöönottoon. Kemian ratkaisut ovat tässä keskiössä. Resurssien kestävä hyödyntäminen voi myös luoda pohjaa kemian uudelle liiketoiminnalle. Tästä on jo näyttöä esimerkiksi biopolttoaineissa, vedenpuhdistuksessa ja ravinteiden ja materiaalien kierrätyksessä.
 
Turvallisuus on osa hyvinvointia

Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 10,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2010. Tämä on huomattavasti alle teollisuuden kansallisen keskiarvon. Myönteinen, laskusuuntainen kehitys työtapaturmissa on tulosta kemianteollisuuden yritysten voimakkaista omaehtoisista panostuksista työturvallisuuteen ja henkilöstön osaamiseen. Vuonna 1988 alkaneen seurannan aikana työtapaturmat ovat vähentyneet yli 70 prosenttia. Lopulliseen tavoitteeseen, kokonaan tapaturmattomaan tuotantoon, edetään määrätietoisesti.
 
Responsible Care -ohjelmassa turvallisuusajattelu on laaja-alaista. Turvallisuus nähdään olennaisena osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Tässä työhyvinvoinnin kehittämisessä eri palkansaajajärjestöjen välinen yhteistyö tilaisuuksineen ja ohjelmineen on osoittautunut tehokkaaksi.
 
Ovia avataan kemian vuoden hengessä

Avoimuus on yksi Responsible Care -ohjelman periaatteista. Ohjelmaan sitoutuneet yritykset ovat vuosien varrella avanneet ovensa yli sadalletuhannelle uteliaalle. Sidosryhmäyhteistyötä on toteutettu myös esimerkiksi naapuripaneeleilla ja kummiluokilla.
 
Sidosryhmäyhteistyötä kohottaa myös kansainvälinen kemian vuosi 2011, joka tuo esille kemian merkitystä ja roolia osana hyvää elämää. Esimerkiksi maaliskuussa ChemBio Finland 2011 -tapahtumassa messuvieraat pohtivat suomalaisia arkeen vaikuttavia innovaatioita. Voittajaksi selvisi innovaatio ajoneuvojen jätepohjaisista polttoaineista. Puhdas ja ympäristöystävällinen energiatuotanto nähdään myös keskeisenä tulevaisuuden haasteena.
 
Lisätietoja Responsible Care -ohjelmasta ja saavutettujen tulosten tekijöistä löytyy osoitteesta www.chemind.fi/RCstories 
 
Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön etenemistä seurataan ja raportoidaan vuosittain osana kemianteollisuuden kansainvälistä Responsible Care -ohjelmaa. Suomessa ohjelmaan on sitoutunut 107 yritystä kemianteollisuuden eri aloilta. Näissä yrityksissä työskentelee lähes 21 000 henkilöä. Vuoden 2010 tiedot sisältävä raportti julkaistiin 26.4.2011. Tiedot kattavat yli 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa.