Kemianteollisuus ry:n lausunto lukion opetussuunnitelmasta 2019

Kannanotot | 01.04.2019

Lausunto annettu 1.4.2019

Kemianteollisuus ry haluaa hyödyntää mahdollisuuden lausua Lukion Opetussuunnitelmasta 2019. Lukiokoulutus on yleissivistävän koulutuksen jatkona tärkeä väylä kohti Kemianteollisuus ry:lle oleellisia korkeakoulututkintoja ja mahdollista tohtorikoulutuspolkua. Kemianteollisuus ry:lle erityisen tärkeinä osa-alueina näyttäytyvät luonnontieteellis-matemaattiset (LUMA) aineet.

Kemianteollisuus ry pitää erityisen onnistuneena, että opetussuunnitelmaluonnoksessa korostuvat monipuoliset osaamisen todentamismuodot sekä yhteistyön ja erilaisten sidosryhmien sekä työelämäyhteyksien merkitys. Positiivisena näemme myös, että aineenopettajan vastuuta oman aineensa asiantuntijana ja opiskelijoiden ohjaajana on lisätty. Aineenopettajalla on paras mahdollinen ymmärrys omaan aineeseensa liittyvistä ilmiöistä ja niiden rajapinnoista esimerkiksi teollisuuden prosesseihin. Opettajien ja opinto-ohjaajien laaja-alaista yhteistyötä ja molempien ryhmien strategisia yhteyksiä työelämään tulisi edelleen edistää ja kannustaa; tulevaisuuden osaajien saatavuus on yhteisesti tärkeä asia.

Matematiikan (pitkä ja lyhyt) osaamisessa korostuu arkipäivän ja yhteiskunnan ymmärtäminen, alussa peruskoulun asiasisältöjen kertaaminen. Tämä on hyvä suuntaus, sillä esim. Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten viesti on ollut vahvasti, että matemaattisten perustaitojen riittävä taso on myös tulevaisuudessa pystyttävä varmistamaan. Lyhyen matematiikan kohdalla entistä soveltavampi suuntaus olisi tervetullut: työelämän kannalta erityisen oleellisia taitoja ovat mm. syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, looginen päättelykyky, talousmatemaattiset taidot, systeemiajattelu jne. Nämä taidot tulevat jäsenyritystemme mukaan korostumaan myös tulevaisuuden työelämässä.

Kemian kursseissa korostuvat yhteiskunnallinen ymmärrys ja ilmiöt. Tämä on kannatettava suuntaus. Kemianteollisuus ry toivoo kuittenkin, että kemian ja kemian ratkaisujen merkitys globaalissa ongelmanratkaisussa positiivisena tekijänä (energiaratkaisut, ravinnon tuotanto, terveysteknologia, kestävät materiaalit jne.) nousisivat opetussuunnitelmassakin vahvemmin esille. Globaalin ongelmanratkaisun ympärille on hyvä rakentaa myös työelämäyhteistyötä esimerkkien ja ilmiöiden avulla.

Toinen Kemianteollisuus ry:lle tärkeä, nyt OPS:ssa liian vähälle huomiolle jäävä osa-alue on turvallisuusosaaminen. Turvallisuusosaamisen tulisi näkyä opetussuunnitelmassa kemian kohdalla läpileikkaavana teemana esim. yleisessä esittelytekstissä osana opetuksen yleisiä tavoitteita. Turvallisuusosaaminen ei kemianteollisuudessa tarkoita ainoastaan suojavarusteiden käyttöä, vaan turvallisuusasenteeseen kasvamista, prosessien jatkuvaa kehittämistä ja työskentelyn toimivuudesta huolehtimista sekä työhyvinvointiasioita. Näistä taidoista olisi voitava huolehtia jo lukiossa.

 

Ystävällisesti
Mika Aalto
Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

 

 

Katso myös
Uutiset | 24.09.2020

Verk­ko­kurs­si Luon­non­tie­teet nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: Ke­mia tie­tee­nä ja yh­teis­kun­nas­sa

Blogit | 21.09.2020

Anni Siltanen: Budjettiriihestä ja osaamisasioista

Kannanotot | 21.09.2020

Kumiteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kannanotot | 21.09.2020

Kemianteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna