Hyppää sisältöön

Biotalousviestit hallitusohjelmaan

Biotalouden kehittyminen edellyttää toimialat ylittävää yhteistyötä, jossa kansainvälisten asiakaspintojen hallinta on vahvaa. Uusissa arvoketjuissa yhdistyvät parhaimmillaan älykäs materiaalien käyttö ja kestävät toimintamallit. On tärkeää, että pelisäännöt kannustavat uusiutumiseen. Monet uudet innovaatiot syntyvät siellä, missä on jo olemassa olevaa teollisuutta, infraa ja osaamista.

Uusiutuvan metsäbiomassan jalostaminen kestävästi tuotteiksi on suomalaisen biotalouden ydintä. Suomessa erityisesti talousmetsien kestävien hakkuumahdollisuuksien lisääminen ja puun saatavuuden parantaminen ovat avainasemassa, kun uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiilisille polttoaineille haetaan korvaajia. Metsien lisäksi mm. maatalouden biomassoilla ja erilaisilla jäteperäisillä raaka-aineilla on tärkeä merkitys biotalouden kehittämisessä. Kemianteollisuudessa monet kasvualueet, kuten biopohjaiset polttoaineet ja muut jalosteet sekä vesikemia ovat osa biotaloutta.

Biotalous on suuri mahdollisuus ja yhteiskunnan läpileikkaava teema, joka vaatii päättäjiltä laaja-alaista näkemystä sekä konkreettisia toimenpiteitä. On tärkeää, että sääntely-ympäristö on vakaa ja kilpailukykyinen ja kannustaa investoimaan.

Ehdotamme että:

  •  Hallitus käynnistää poikkihallinnollisen biotalousohjelman, jonka tehtävänä on vahvistaa Suomen biotalouden kestävää kasvua
  •  Hallitus sitoutuu kehittämään biotaloudessa toimivien eri teollisuuden alojen toimintaedellytyksiä. Hallitus ei aseta vientiteollisuudelle ylimääräisiä kustannuksia ja edistää varman, kustannuksiltaan kilpailukykyisen biopohjaisen energian ja raaka-aineiden saatavuutta.
  • Hallitus toimii aktiivisesti EU-tasolla kansallisen kilpailukyvyn parantamiseksi, kun biotaloutta koskevaa sääntelyä luodaan ja toimeenpannaan.
  • Hallitus ohjaa kulutusta kohti kestäviä biotaloustuotteita. Kulutusta voidaan ohjata esimerkiksi jatkamalla tuloksekasta valtakunnallista puurakennusohjelmaa, poistamalla rakennusmääräysten aiheuttamat turhat lisäkustannukset biotuotteiden käytöstä sekä ottamalla ympäristövaikutuksiltaan edullisempien vaihtoehtojen edistäminen julkisten hankintojen periaatteeksi.
  • Hallitus ohjaa julkisia hankintoja suuntaan, jolla edistetään biotalouteen liittyviä uuden teknologian investointeja ja biopohjaisten tuotteiden käyttöä laajamittaisesti. Myös kuntia ohjataan samansuuntaisten tavoitteiden asettamiseen.
  •  Hallitus edistää toimivia ja tasavertaisia raaka-ainemarkkinoita. Esimerkiksi aktiivista metsänhoitoa ja puun tarjontaa tulisi parantaa muun muassa verotuksellisin keinoin sekä edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen edellytyksiä.
  •  Resurssitehokkuuden mittareilla tulisi mitata nimenomaan luonnonvarojen käytön tehokkuutta eikä käytetyn resurssin kokonaismäärää.
  •  Hallitus hoitaa perusväylänpidon ja alemman asteisen tieverkon korjausvelan ja turvaa näin raaka-aineiden sujuvan kulun tuotantolaitoksiin ja tuotteiden sujuvan kulun asiakkaille.
  • Hallitus selvityttää biotalouden kannalta keskeiset osaamisalueet ja vaikuttaa siihen, että huolehditaan opetuksen kehittämisestä ja aloituspaikkojen turvaamisesta näillä alueilla kaikilla koulutusasteilla.
  • Hallitus vaikuttaa siihen, että biotaloutta edistetään julkisen t&k-, innovaatio- ja riskirahoituksen avulla. Erityisesti eri alojen toimijoiden välille rakennettujen arvoverkkojen kehittäminen tulisi huomioida julkisissa t&k-kannustimissa.

 

           Timo Leppä                    Timo Jaatinen
           Toimitusjohtaja              Toimitusjohtaja 
           Kemianteollisuus ry       Metsäteollisuus ry

 

Lisätietoja