Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismin toimeenpanoksi

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta HE 52/2023 vp

Kemianteollisuuden tavoitteena on olla luontopositiivinen ja hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä osana omaehtoista vastuullisuusohjelmaa, Responsible Carea. Tavoite ei ole helppo ja erilaisissa jatkoselvityksissä onkin tunnistettu kriittisiä tekijöitä, joita tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan niin toimintaympäristöltä kuin toimialan yrityksiltä itseltään. Selvityksien perusteella on kuitenkin selvää, että kemianteollisuuden yrityksien on mahdollista kutistaa hiilijalanjälki minimiin ja samalla kasvattaa kädenjälki todella suureksi. Toisin sanoen, kutistaa tehtaiden suorat päästöt Suomessa ja mahdollistaa samalla globaaleille asiakkaille merkittävät päästövähennykset.

Luontopositiivisen ja hiilineutraalin kemianteollisuuden saavuttaminen tulee vaatimaan massiiviset investoinnit esimerkiksi sähköistymiseen, sekä hiilineutraaliutta tukeviin vaihtoehtoisiin raakaaineisiin. Tasapuolisella ja kilpailukykyisellä toimintaympäristöllä, sekä riittävillä hiilivuotosuojilla tulee olemaan merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa.

Kemianteollisuus ry:n yksityiskohtaisemmat näkemykset:

 1. Toimeenpanossa tulee keskittyä yrityksien auttamiseen ja neuvomiseen sanktioiden sijaan

  Hiilirajamekanismi ollaan ottamassa käyttöön nopealla aikataululla ja EU:sta on tulossa vielä tarkentavia
  säädöksiä ja tulkintoja aiheeseen liittyen. Uuden mekanismin soveltaminen tulee aiheuttamaan
  väistämättä tilanteita, joihin ei ole selvää ratkaisua. Etenkin rajamekanismin alkuvaiheessa
  on tärkeää, että yrityksille tarjottaisiin mahdollisimman paljon apua uusien velvoitteiden
  täyttämiseksi ja epäselviin tilanteisiin pyrittäisiin löytämään hyvässä hengessä järkevät ratkaisut.
  Sanktioiden käyttämisen kynnys tulee pitää korkealla
 2. Tolkkua kasvavaan byrokratiaan ja lisätyöhön

  Hiilirajamekanismi tulee aiheuttamaan huomattavan määrän tiedonkeruutarpeita, raportointi ja todennustarpeita. Näihin tulee löytää selkeitä ja mahdollisimman yksinkertaisia ratkaisuja, jotta mekanismi saadaan toimimaan mahdollisimman sujuvasti mahdollisimman pienellä lisävaivalla. Suomen tulee ajaa EU-tasolla päätettävään tarkentavaan lainsäädäntöön edellä mainitulla peri-aatteella mahdollisimman sujuvia käytäntöjä. Lisäksi on tärkeää pyrkiä huomioimaan kyseinen periaate myös kansallisessa lain tulkinnassa. Kemianteollisuudesta olisi myös toivottavaa, että viranomaistahot kävisivät aktiivisia keskusteluja ja tiedonvaihtoa muiden EU-maiden viranomai-sien kanssa sujuvista käytännöistä.
  Yleisellä tasolla Kemianteollisuus ry on huolissaan kasvavasta hallinnollisesta taakasta, jota hiili-rajamekanismin käyttöön ottaminen tulee väistämättä lisäämään. Kemianteollisuudesta on tär-keää, että Suomessa tavoiteltaisiin tosissaan mahdollisimman sujuvia viranomaisprosesseja ja luvitusprosesseja.
 3. Viennin suojaaminen on edelleen ratkaisematta

  Vihreässä siirtymässä on merkittävää kasvupotentiaalia ja uusia vientimahdollisuuksia suomalai-sille yrityksille. Hiilirajamekanismi ei tuo kuitenkaan minkäänlaista suojaa viennille vaan päinvas-toin heikentää viennin tilannetta EU:n ulkopuolelle, sillä mekanismi syrjäyttää olemassa olevat päästökaupan hiilivuotosuojat. Toisin sanoen vientiyrityksien kilpailukyky heikkenee EU:n ulko-puolisilla markkinoilla. Asia on tunnistettu myös EU:n tasolla, mutta tähän ei ole saatu toistaiseksi ratkaisua. Suomen tulee ajaa aktiivisesti tähän epäkohtaan korjausta.