Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto ajoneuvojen käyttöasetuksen 23 a § muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa ajoneuvojen käyttöasetuksen 23 a §:n muuttamisesta.

Kuljetukset, niiden kilpailukykyiset kustannukset ja sujuvuus ovat kemianteollisuuden kannalta tärkeä kilpailukykytekijä. Samoin kuljetusten turvallisuus ja sen kehittäminen on alalle tärkeä kysymys ja tätä työtä tehdään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Raskaiden tavarakuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien mittojen ja massojen nostamista koskeva käyttöasetuksen muutos tuli voimaan 1.10.2013. Muutos oli merkittävä ja myönteinen myös kemianteollisuuden kuljetusten kannalta.

Vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa on asetuksessa sallittu 68 tonnin kokonaispaino niin, että kahdeksanakselisen ajoneuvoyhdistelmän perävaunua ei tarvitse varustaa paripyörin. Asetuksen muutosehdotuksen mukaan paripyörätön kuljetus maksimipainolla olisi mahdollista vain, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä ylittää 5 tonnia.

Kemianteollisuus ry:n mielestä tämä esitys 5 tonnin rajasta tulisi ehdottomasti poistaa. Ehdotus alentaisi vaarallisten aineiden kuljetukseen rekisteröidyllä yhdistelmällä tehtävien, luokittelemattomien aineiden paluukuljetusten maksimikuormaa. Tämä vaikeuttaisi kemianteollisuuden logistiikkaa ja sen kilpailukykyä.

Kemianteollisuus ry esittää, että asetusta ennemminkin tältä osin tarkennettaisiin sallimaan 68 tonnin kokonaispaino vaarallisten aineiden kuljetuksiin rekisteröidyille ajoneuvoyhdistelmille riippumatta sen kuorman laadusta.

Asetuksen mukaan vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetuksissa suurin sallittu kokonaispaino on 60 tonnia seitsemänakselisella yhdistelmällä ja maksimissaan 68 tonnia, kun ajoneuvoyhdistelmässä on kahdeksan akselia – vetoautossa neljä ja perävaunussa neljä – ja perävaunu on varustettu paripyörin.

Muutosehdotuksen mukaan vaarallisia aineiden kuljetuksia koskevat kokonaispainojen erityismääräykset eivät koske pakatun tavaran kuljetuksia, joissa vaarallisten aineiden ja esineiden määrät eivät ylitä VAK-säännöksissä annettuja vapaarajoja. Näin alle vapaarajojen jääviä kuljetuksia voidaan kuljettaa myös 64 tonnin ja 68 tonnin kokonaispainoilla.> Kemianteollisuus ry pitää esitystä hyvänä, mutta riittämättömänä.

Kemianteollisuus ry esittääkin, että vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetuksia voitaisiin hoitaa 68 kokonaismassalla myös nykyisellä kalustolla, jossa vetoautossa on kolme akselia ja perävaunussa 5 akselia ilman paripyöriä Turvallisuussyistä voidaan rajata tiettyjä vaarallisia aineita pois tästä oikeudesta.

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä
Johtaja