Lausunto: Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Kannanotot | 16.11.2022

Lausuntopyyntö VN/29409/2022 annettu työ- ja elinkeinoministeriölle 15.11.2022 (lausuntopalvelu.fi)

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Valtioneuvoston asetus varau-tumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä VN/29409/2022.

Kemianteollisuuden mielestä asetusehdotus on tärkeä ja kannatettava. Ehdotamme kuitenkin seuraavia lisäyksiä.

Asetuksen §2 listalle tulisi lisätä:
- Huoltovarmuuden kannalta kriittiset satamat. Satamien rooli on iso esimerkiksi polttoaine- ja energiahuollon kannalta.
- Energiahuollon kannalta keskeiset tuotantolaitokset. Tämän tulisi myös kattaa teollisuuden energiantuotantolaitokset (ml. prosessihöyryn- ja lämmön tuotanto).
Lisäksi Kemianteollisuuden mielestä 3 § kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen luokituksessa olisi tärkeää ottaa huomioon arvoketjut ja sähkönkäyttöpaikkojen keskinäisriippuvuudet. Kohdan 1) määritelmä "voi keskeytyä lyhyeksi ajaksi" on epämääräinen, joten tähän olisi hyvä saada tarkennusta. Lisäksi tulisi tarkastella onko tarve määritellä kohteet, joiden sähkön käyttöä ei tulisi kat-kaista ollenkaan tai pitäisi pyrkiä välttämään viimeiseen asti.


Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry

Katso myös
Kannanotot | 25.01.2023

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Kannanotot | 13.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Kannanotot | 05.12.2022

Lausuntopyyntö: Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Uutiset | 26.10.2022

Euroopan parlamentti hyväksyi Suomen viennille elintärkeän talvimerenkulun erityisaseman