Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)

Kannanotot | 14.10.2022

Lausuntopyyntö VN/22704/2021 annettu 14.10.2022 maa- ja metsätalousministeriölle (lausuntopalvelu.fi)

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030). 


Kemianteollisuus ry pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa varaudutaan muuttuvaan ilmastoon ja
sen mahdollisiin vaikutuksiin. Panostamme tällä hetkellä kemianteollisuudessa ensisijaisesti toimialamme muuttamiseksi hiilineutraaliksi 2045 mennessä. Tavoitteemme on myös luontopositiivinen toiminta tulevaisuudessa ja pyrimme samalla kasvattamaan globaalia kädenjälkeämme. Toiminnan tulee kuitenkin pystytä sopeutumaan myös tulevaisuuden uhkakuviin.

Sopeutumissuunnitelma vaikuttaa varsin laaja-alaiselta ja kattavalta, mikä on oleellista arvioitaessa näin moniulotteista asiaa. Myös teollisuuden toimintaan ja arvoketjuihin liittyviä suoria riskejä ja heijastevaikutuksia on tunnistettu.

Kemianteollisuudesta on tärkeää, että eri toimijoiden keskinäisriippuvuuksia tuotaisiin vielä paremmin esille. Esimerkiksi sivulla 47 on havaittu, että "moni toiminto on nykyisin riippuvainen tietoliikenteen ja sähköverkkojen toimivuudesta", mikä on tärkeä havainto. Tänä päivänä useilla sektoreilla ja toimijoilla on mutkikkaita kytkentöjä ja keskinäisriippuvuuksia, mikä tarkoittaa sitä, että häiriöt yhdessä kohdassa arvoketjua saattavat herkästi säteillä pitkälle yhteiskunnassa. Teollisuuden ja teollisuuden arvoketjujen riskit liittyvät herkästi muihin toimialoihin. Esimerkiksi vedenpuhdistuksessa, ruokatuotannossa ja useissa teollisessa toiminnassa voi olla käytössä sellaisia kemikaaleja, joiden saatavuus on oleellista, jopa kriittistä toiminnan kannalta. Kemianteollisuudella on myös iso rooli useiden raaka-aineiden / jatkojalosteiden ja polttoaineiden hankintaketjuissa.

Kemianteollisuudesta on oleellista, että ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyen käydään riittävän laajasti vuoropuhelua jatkossa ja suhtaudumme positiivisesti sivulla 85 mainittuihin "julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämiseen" ja "yhteistyön laajentamiseen järjestökentän kanssa".

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry

Katso myös
Kannanotot | 25.01.2023

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Kannanotot | 13.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Kannanotot | 05.12.2022

Lausuntopyyntö: Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Kannanotot | 16.11.2022

Lausunto: Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä