Yhteistyön tasomittaus

Vuonna 2021 kemianteollisuuden neuvottelukumppanit (Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry,  Ammattiliitto Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN) yhdessä kehittivät yhteistyön tasoa mittaavan työkalun hyödyntäen pitkää kokemustaan sekä muilta aloilta saatuja esimerkkejä vastaavista mittareista.

Tasomittari auttaa siihen, että yrityksissä hahmotetaan eri yhteistyön osa-alueilla missä ovat vahvuudet ja kehittämiskohteet.  Mittaus voidaan tehdä työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Yhteistyön tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi. Jokaisessa teemassa on kahdeksan väittämää. Tasomittarin tuloksia voidaan käyttää hyväksi työpaikoilla toteutettavissa keskusteluissa. Keskusteluihin on saatavissa myös apua liitoilta ns. yrityskohtaisten sparrausten muodossa, mikäli työpaikan neuvotteluosapuolet sitä haluavat.  Sparraustilaisuuksia voi toki tilata ilman tasomittaustakin.

Toivomme, että tasomittarin tulokset toimivat keskustelun avaajana myös paikallisen sopimisen kehittämisessä.

Ohjeet työskentelyyn

Tasomittaus voidaan toteuttaa yrityksessänne joko työnantajan ja henkilöstön edustajille suunnattuna kyselynä tai laajempana kyselynä, jolloin kysely toteutetaan edellä mainittujen lisäksi isommalle joukolle esimiehiä ja työntekijöitä. Suosittelemme toteuttamaan kyselyn laajempana. Kysely on mahdollista toteuttaa kaikissa henkilöstöryhmissä.

Vastaajat muodostavat kukin oman näkemyksensä vastaamalla kysymyksiin itsenäisesti ja oman kokemuksensa perusteella.

Kaikkien teemojen väittämät arvioidaan neliportaisella asteikolla. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Tarkoitus on selvittää osapuolten yhtenäiset ja eriävät näkemykset eri yhteistyön osa-alueista.

Kyselytietojen perusteella voidaan muodostaa raportti, josta käy ilmi työnantajan edustajan/edustajien ja luottamusmiehen/työntekijöiden vastaukset anonyymisti. Tämän raportin voi tilata Kemianteollisuudesta lähettämällä postia osoitteeseen [email protected]

Tämän jälkeen näistä näkemyksistä ja jatkotoimenpiteistä keskustellaan työpaikalla. Keskusteluun nostetaan erityisesti väittämät, joissa osapuolten näkemykset eroavat merkittävästi toisistaan tai joissa näkemykset ovat selkeästi yhteneväiset.

Keskustelkaa vahvuuksistanne, kehittämisen kohteista ja jatkotoimista sekä näihin liittyvästä aikatauluista.

Yrityskohtaisen, työnantajan edustajia ja työntekijöitä koskevan raportin tuloksia käsitellään yhdessä ja yrityksen niin halutessa Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n sparraamana

Yhteistyön tasomittauksen voi tehdä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/08B7F0B498204AA8

HUOM! Kyselyn viimeisellä sivulla on lähetä-painike. Sitä painamalla kyselyn tiedot siirtyvät kyselyjärjestelmään. Samalla käyttäjä siirtyy yhteenveto-sivulle, jonka voi tulostaa tai tallentaa pdf-muodossa. Erillistä ilmoitusta kyselyn tallentumisesta ei tule.