Huoltovarmuuden Kemian pooli

Kemian pooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen, Kemianteollisuus ry:n, Lääketeollisuus ry:n, Teknokemian Yhdistys ry:n, Teknisen Kaupan Liitto ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Poolin toiminta painottuu kriittiseen kemianteollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa elintarvike-, energia-, ja terveydenhuollon sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tarvitsemien kemian alan tuotteiden saatavuuden turvaamista häiriö- ja poikkeustilanteissa. Lisäksi toiminnan suunnittelussa huomioidaan yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin sekä kuljetussektorin tarpeet.

 Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi kemian alalla.

Poolin tarjoamat palvelut

  • Pooli järjestää vuosittain ajankohtaisia huoltovarmuusseminaareja sekä syvällisesti eri teemoja käsitteleviä valmiusharjoituksia.
  • Pooli tukee yrityksiä niiden tuotannon jatkuvuuden parantamisessa.
  • Pooli antaa yrityksille korvauksetta käyttöön erilaisia jatkuvuuden tai riskien hallinnan työkaluja ja näihin liittyvää koulutusta.
  • Poolin jäsenyrityksille tarjotaan kyberturvallisuuden ajankohtaisissa ongelmissa Viestintäviraston laajennettua tukea ja neuvontaa 24/7/365 periaatteella. Lisäksi mukana olevat yritykset pääsevät Kyberturvallisuuskeskuksen laajennetun tietoturvatiedotteiden jakelun piiriin.

Pooli ylläpitää maassamme käytettävien kemikaalien käyttöä ja valmistusta arvioivaa kemikaalitietokantaa sekä muodostaa kemianteollisuuden ja sen eri toimialojen huoltovarmuuden tilannekuvan. Arviointiensa ja valmiusharjoituksissa saamiensa tulosten pohjalta kemian pooli tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Pooli pääsääntöisesti kutsuu huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi arvioidut yritykset mukaan poolitoimintaan. Mikäli yritys itse katsoo tuotantonsa olevan kriittistä joko lopputuotteena tai arvoketjun osana myös yhteiskunnallisten häiriöiden tai poikkeusolojen aikana, voi yritys olla yhteydessä Kemianteollisuus ry:n yhteydessä toimivaan kemian poolin toimistoon. Yrityksen esityksen pohjalta voidaan yritys hyväksyä jäseneksi pooliin.    

Pooli ei kerää mukana olevilta yrityksiltä osallistumis-, liittymis- tai jäsenmaksuja vaan kaikkiin poolin seminaareihin tai harjoituksiin osallistuminen on ilmaista.

 

Huoltovarmuuden Öljypooli

Pooli vastaa öljy- ja maakaasualan varautumis- ja valmiussuunnittelusta vakaviin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Poolin tehtävänä on kehittää alan huoltovarmuutta. Öljypoolin yhteydessä toimii Maakaasujaosto.

Pooli on alan viranomaisten ja yritysten yhteistyöelin, joka kehittää alan huoltovarmuutta mm. järjestämällä koulutusta ja harjoituksia sekä koordinoimalla kehittämishankkeita. Vaikuttavuuden parantamiseksi Öljypooli tekee yhteistyötä muiden poolien kanssa. Poolin toimintaan osallistuvat huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset. Poolin toimintaan osallistuminen ei edellytä yrityksiltä osallistumis-, jäsen tms. maksuja. Seminaarit ja kurssit ovat maksuttomia mutta osallistujat maksavat omat matka yms. kulunsa. Kemianteollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus ovat sopineet Öljypoolin toiminnan sijoittamisesta Kemianteollisuus ry:n yhteyteen.

Jouko Kinnunen
Valmiuspäällikkö
Öljypooli ja Maakaasujaosto

+358 40 0569 700

jouko.kinnunen­@kemianteollisuus.fi

@KinnunenJouko