Vastuu tuoteketjussa

Tuotteen tulee tuottaa lisäarvoa yrityksen asiakkaille ja heidän asiakkailleen. Vastuullisuus tuoteketjussa tarkoittaa myös asiakkaiden vastuullisuustyön tukemista. Parhaimmillaan tuote parantaa toimitusketjun muiden toimijoiden resurssitehokkuutta, vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, vedenkulutusta, energiankulutusta, mahdollistaa kiertotalouden ratkaisuja.

Avainkysymys on, kuinka varmistetaan tuotteiden turvallinen hallinta omien vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.  

Ensinnä tuotteesta tehdään niin turvallinen kuin käytännössä mahdollista. Analysoidaan tuotteen elinkaari ja tuoteketjun tulevat vaiheet riskinarviointina, miten tuotteen käyttö, jatkojalostus, kuljetus, varastointi tehdään mahdollisimman turvallisesti. Ohjeistetaan kohderyhmälle hyödyllisessä muodossa turvallinen käyttö. Tehdään tarvittaessa sektorikohtaisia ohjelmia. Auditoidaan tai verifioidaan toimitusketjun kriittisiä toimijoita. Kehitetään indikaattoreita turvallisuuden seurantaan. Hyödynnetään seurantatietoja ja parannetaan toimintaa.

Kiertotalouden näkökulma tuotevastuuseen huomioi ekosuunnittelun periaatteiden mukaisesti laadun, turvallisuuden ja kestävyyden lisäksi uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätteen hyödyntämisen.

Eliisa Irpola
Johtava asiantuntija, Tuoteturvallisuus
Tuote- ja kemikaaliturvallisuus, REACH-asetuksen toimeenpano, työsuojelu (HTP), Väriteollisuusyhdistys

+358 40 539 2556

eliisa.irpola­@kemianteollisuus.fi

@EliisaIrpola