Vastuu tuotteesta

Tuotevastuu tarkoittaa kemianteollisuudelle turvallisia tuotteita, vastuullisia toimitusketjuja sekä terveyden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun kannalta kestäviä valmistusprosesseja.

Kemia on mahdollistava tieteenala. Sen avulla voi muokata aineita ja kehittää hyvinvointia parantavia sovelluksia. Innovoinnissa syntyvien tuotteiden turvallisuus on aina arvioitava objektiivisesti koko elinkaaren ajan raaka-aineista valmistukseen, kulutukseen, kierrätettävyyteen tai hävitykseen asti.

REACH- asetus ja kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskeva CLP-asetus asettavat korkeat vaatimukset kemikaalien ominaisuuksien selvittämiselle ja niiden turvallisen käytön varmistamiselle. Lisäksi lukuisat tuotekohtaiset säädökset asettavat erilaisia tiedottamisvelvoitteita ja edellytyksiä tuotteen koostumukselle. Kaikki keskeiset tuotesäädökset ovat ylikansallisia EU-asetuksia, joilla mahdollistetaan kemikaalien vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Kemianteollisuus pyrkii yhteistyössä viranomaisten kanssa varmistamaan, että säädökset toimeenpannaan yrityksille tasapuolisella tavalla ja niiden edelleen kehittäminen pohjautuu tieteelliseen tietoon.

Tuotelainsäädännön tärkeimmät säädökset

  • Aineiden ja seosten luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskeva CLP-asetus
  • Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva Reach-asetus
  • Eliöntorjunta-aineiden ennakkohyväksymistä koskeva Biosidiasetus
  • Torjunta-aineiden ennakkohyväksymistä koskeva kasvinsuojeluaine-asetus