Prosessiturvallisuuden kehittäminen

Turvallinen ja häiriötön tuotanto on koko toiminnan perusta kemianteollisuudessa. Laitosten teknistä turvallisuutta kutsutaan prosessiturvallisuudeksi. Prosessiturvallisuutta edistetään kemianteollisuuden yhteisessä kehityshankkeessa, joka on käynnistynyt vuonna 2016. Mukana on myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Hankkeessa haetaan ratkaisua prosessiturvallisuudessa tulosten mittaamiseen. Mittaamisella seurataan tavoitteiden saavuttamista ja samalla havaitaan toiminnan kehittämistarpeita. Mittareina ovat tapahtumien taajuus ja riskienhallintakeinojen toimivuudesta kertovat ennakoivat tunnusluvut. Prosessiturvallisuuden yhteinen mittari otetaan käyttöön Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä vaiheittain. Pilotti aloitetaan Suomessa vuonna 2017. Taustalla uudistuksessa ovat kemianteollisuuden kansainvälisen kattojärjestön ICCA ja Euroopan kemianteollisuuden järjestö Cefic.

Yritysten käytössä on prosessiturvallisuuden johtamisen ja hallinnan itsearviointikysely, jolla ne voivat käyttää kehityskohteisen tunnistamiseen. Samoin hyvien käytäntöjen jakaminen ja osaamisen kehittäminen kuuluvat Suomessa meneillään olevan hankkeen ohjelmaan.

Prosessiturvallisuudesta on säädetty Seveso lainsäädännössä ja Suomessa kemikaaliturvallisuuslaissa ja sen asetuksissa.