Suomen kilpailukyky

 Kansainvälisesti kilpailukykyinen kustannustaso

  • Välilliset työvoimakustannukset (kuten työnantajan sosiaaliturvamaksut) eivät saa nousta, jotta työn teettämisestä ei tule entistä kalliimpaa.
  • Raaka-aineisiin ja luonnonvaroihin kohdistuva verotus on vaikuttaa keskeisesti yritysten kustannuskilpailukykyyn.
  • Liikenteen päästövähennystoimet toteutetaan toimialojen tiekartan ehdottamien toimien mukaisesti eli ilman veronkorotuksia ja minimoiden yritysten logistiikkakustannusten nousua.
  • Riittävä toimitusvarma ja vähäpäästöinen sähköenergia kv-kilpailukykyisellä hintatasolla antaa mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta tulevaisuudessa.

Luvitus kuntoon

  • Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii luvitusprosessin nopeuttamista, luvitukseen käytettävien käsittelyresurssien lisäämistä ja valitusmahdollisuuksien kohdentaminen prosessin alkuvaiheeseen.
  • Sujuvat ja ennakoitavat lupaprosessit ovat tärkeitä, jotta investoinnit toteutuvat.

Suomeen mittava teollinen investointiohjelma

  • Hiilineutraalius vaatii mittavia investointeja, joiden sisältämien teknologisten ja kaupallisten riskien jakamiseen tarvitaan myös valtion panostuksia pitkäjänteisesti nykyisen RRF-rahoituksen jatkoksi. Jotta hiilineutraaliustavoitteet on mahdollista saavuttaa, Suomeen tulee luoda teollisuuden uudistumista tukeva investointiohjelma, josta rahoitetaan teollisuutta uudistavia kilpailukykyä parantavia ja vähähiilisyyttä edistäviä investointihankkeita. Teollisten investointien elinkaari on pitkä, tyypillisesti kymmeniä vuosia, jolloin työllisyys- talous- ja hyvinvointivaikutukset kantavat jopa vuosikymmeniä.
  • Nykyistä energiatukijärjestelmää uudistetaan ja scopea (käyttöaluetta) laajennetaan siten, että näiden hyödyntäminen arvoketjun laajuisesti mahdollistaa siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Nykyinen materiaalitehokkuustoiminta tulee integroida osaksi tätä kokonaisuutta.

Lisätiedot: