Kannanotot

Löytyi 30 artikkelia

Sivu 1 / 2

Kannanotot | 14.12.2022

Lausunto: SYKEn ehdotus kansallisiksi vesiympäristölle vaarallisiksi aineiksi

Kannanotot | 13.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Kannanotot | 05.12.2022

Lausuntopyyntö: Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Kannanotot | 30.11.2022

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Kannanotot | 16.11.2022

Lausunto: Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Kannanotot | 14.10.2022

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)

Kannanotot | 12.09.2022

Hallituksen esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Kannanotot | 08.09.2022

Lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Kannanotot | 31.08.2022

Lausunto tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Kannanotot | 12.08.2022

Lausunto lakiehdotuksesta valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Kannanotot | 10.08.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

Kannanotot | 10.08.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kannanotot | 09.08.2022

Lausunto hallituksen esitykseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä muutoksesta

Kannanotot | 08.08.2022

Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio

Kannanotot | 23.06.2022

Kemianteollisuus lausui teollisuuspäästödirektiivistä komissiolle

Kannanotot | 22.06.2022

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Kannanotot | 15.06.2022

Kemianteollisuus ry:n lausunto talousvaliokunnalle: UJ 14/2022 vp - U 59/2021 vp

Kannanotot | 07.06.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väli-aikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetuksesta selvityksen sisällöstä

Kannanotot | 04.06.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)

Kannanotot | 24.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Sivu 1 / 2