Kannanotot

149 artikkelia

Sivu 1 / 8

Kannanotot | 29.05.2023

Kemianteollisuuden lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin halinnnosta annetun lain muuttamiseksi

Kannanotot | 12.05.2023

Kemianteollisuuden lausunto 11.5.2023: Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Kannanotot | 14.03.2023

Have your say 14.3.2023: Urban Wastewater Treatment Directive

Kannanotot | 22.02.2023

Kemianteollisuuden lausunto Euroopan komissiolle: answer on public consultation on the past, present and future of European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027

Kannanotot | 21.02.2023

Kemianteollisuus ry:n lausunto 21.2.2023 koskien Valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Kannanotot | 03.02.2023

Kemianteollisuuden lausunto 3.2.2023 koskien luonnosta U-kirjeeksi koskien ehdotusta yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamiseksi

Kannanotot | 27.01.2023

Kemianteollisuuden kommentti 27.1.2023: Kansallinen biodiversiteettistrategia

Kannanotot | 25.01.2023

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Kannanotot | 20.01.2023

Lausunto Parlamentaarisen TKI -työryhmän Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskevaan monivuotiseen suunnitelmaan

Kannanotot | 14.12.2022

Lausunto: SYKEn ehdotus kansallisiksi vesiympäristölle vaarallisiksi aineiksi

Kannanotot | 13.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Kannanotot | 05.12.2022

Lausuntopyyntö: Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Kannanotot | 30.11.2022

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Kannanotot | 16.11.2022

Lausunto: Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Kannanotot | 14.10.2022

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)

Kannanotot | 12.09.2022

Hallituksen esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Kannanotot | 08.09.2022

Lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Kannanotot | 31.08.2022

Lausunto tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Kannanotot | 12.08.2022

Lausunto lakiehdotuksesta valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Kannanotot | 10.08.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

Sivu 1 / 8