Väylät, radat, logistiikka

Kemianteollisuus tuo suuren osan raaka-aineistaan Suomeen, jalostaa tuotteen ja myy sen takaisin ulkomaille. Kuljetukset ovat tuotannon sijoittumiseen vaikuttava elinehto ja kustannus, mutta hyvin toimivat kuljetusyhteydet voivat olla myös kilpailuetu. Suomessa oleva ja Suomeen suuntautuva liikenneverkosto on pidettävä hyvässä kunnossa.

Kemianteollisuus kuljettaa raaka-aineitaan ja tuotteitaan meritse, rautateillä, maanteillä ja lentoteillä. Kuljetusreitteihin ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä logistiikkainvestointeja pitäisi tehdä useita. Suomen ulkomaankaupasta yli 80 % kuljetetaan meritse. Varsinkin Itämeren alueen hankkeet kannattaisi pyrkiä liittämään osaksi EU:n liikenneinfran kehittämistä.

  • Kokkolan satamaan johtavan väylän syventäminen 14 metrin kulkusyvyyteen
  • Turku-Uusikaupunki junaradan sähköistys
  • Maantieväylät teollisuuden isojen kuljetusten vaatimalle tasolle

Kokkolan nykyinen väyläsyvyys jättää isot laivat vajaalastiin

Kokkolan sataman tavaraliikenne on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alun lukemista, ja on lähes 7 miljoonaa tonnia eli reilut 5 kertaa Äänekosken biotuotetehtaan kapasiteetti. Kokkolassa toimii Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. Satamassa käy vuosittain noin 600 laivaa, joista yli 50 on panamax tai cape size -laivoja. Väylän syventämishanke on tärkeä sekä alueen teollisuuden, että Venäjän transitokuljetusten kannalta. 

Turku-Uusikaupunki -radan sähköistys lisäisi myös turvallisuutta

Rautatieverkoston perusparantaminen keskeisillä teollisuuden kuljetusreiteillä on tärkeää. Turun ja Uudenkaupungin välinen ratayhteys on sähköistämättä, mikä tarkoittaa kuljetusten pysäyttämistä, säiliöiden väliaikaista lyhyttä varastointia ja vetureiden vaihtoa Turun ratapihalla. Rataosuuden sähköistäminen nopeuttaisi ja tehostaisi merkittävästi teollisuuden kuljetuksia ja lisäisi Turun keskustassa sijaitsevan alueen turvallisuutta.