Bio- ja kiertotalous

Kemianteollisuus kannattaa bio- ja kiertotalouden kehittämistä, sillä ne mahdollistavat kestävän talouskasvun. Tarvitsemme uusia teknologioita, toimintatapoja ja kiertotalouteen kannustavaa ympäristöä. Katse pitää kohdistaa korkean teknologian osaamiseen, vientiin sekä yhteistyöhön.

Kemianteollisuus on tärkeä osa bio- ja kiertotaloutta. Kemian osaamista tarvitaan kaikkien aineiden käsittelyssä ja koko tavarantuotannosta on vaikea löytää toimitusketjua, jossa kemia ei olisi mukana.

  • Politiikan perusteiksi ”jäte = resurssi” -ajattelu sekä elinkaaritarkastelu: kaikkien resurssien kestävä ja älykäs käyttö
  • Puitteet tasa‐arvoisille ja toimiville raaka‐ainemarkkinoille
  • Sääntelystä pois kiertotalouden kehittämistä estävät pullonkaulat
  • Julkisista hankinnoista ja rahoituksesta alkusysäyksen antaja
  • Mittaristoksi resurssien käytön tehokkuus ja kestävyys pelkän kokonaiskäytön sijaan
  • Painopisteiksi korkean teknologian osaaminen ja vienti sekä yhteistyön vahvistaminen

Olennaista on nostaa katsetta ja tavoitetasoa

Suomessa varsinkin biotalouskeskustelu on keskittynyt pitkälle sinällään tärkeän metsäperäisen raaka-aineen käyttöön. Olennaista olisi kuitenkin nostaa katsetta ja tavoitetasoa. Tarvitsemme korkean lisäarvon tuotteita, innovaatiotoimintaa, lisää teollisia symbiooseja ja markkinoiden kehittymistä.

Poliittisilla toimijoilla ja julkisella sektorilla on iso rooli

Bio- ja kiertotalous ovat itsessään syklisiä ja toimialarajat ylittäviä. Sääntely voi parhaimmillaan toimia mahdollistajana ja julkiset hankinnat hyvänä alkusysäyksen antajana markkinoille. Perusperiaatteina tulisi kuitenkin olla paitsi kestävyys myös markkinalähtöisyys, myös raaka-aineen käytössä. Sivuvirtojen käyttöön tulisi kannustaa ja kohdistaa julkinen rahoitus kiertotalouden pullonkaulojen konkreettisiin ratkaisuihin, investointeihin, koulutukseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Pia Vilenius
Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
FM

+358 40 413 6340

pia.vilenius­@kemianteollisuus.fi