Titaanidioksidia sisältävien tuotteiden käyttö on turvallista

Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitea päätyi 8.6.2017 kokouksessaan esittämään titaanidioksidille luokitusta syöpävaarallinen kategoria 2 hengitettynä (Carc cat 2, epäillään aiheuttavan syöpää hengitettynä) perustuen rotalla tehtyyn keuhkojen yliannostustestiin.

Kemianteollisuus on pettynyt riskinarviointikomitean loppupäätelmään. Titaanidioksidi on inertti, huonosti veteen liukeneva aine, joka voi esiintyä mm. pölymäisessä muodossa. Sen kemialliset tai rakenteelliset ominaisuudet eivät ole syöpävaarallisia. Luokituksen perusteena oleva testitulos on tyypillinen vain rotalle, jolle yleensä kaikki pölyävät materiaalit aiheuttavat keuhkojen yliannostustestissä tulehduksen kehkoissa.

Titaanidioksidi on eniten käytetty valkoinen pigmentti, käyttökohteita ovat mm. maalit, pinnoitteet, muovit, paperi, kosmetiikka ja elintarvikkeet. Näissä kuluttajille myytävissä tuotteissa titaanidioksidi ei ole pölyävässä muodossa, vaan antamassa väriä nestemäiselle, pastamaiselle tai kiinteälle tuotteelle. Titaanidioksidia sisältävistä tuotteista ei aiheudu vaaraa kuluttajalle.

Työntekijöitä suojellaan pölyäviltä materiaaleilta monilla tavoilla. Jo lainsäädännöstä tulee pölyille työntekijöiden altistumisen raja-arvo 10 mg/m3 hengittyvässä fraktiossa. Eniten työntekijöiden altistumista pölyävälle titaanidioksidille voisi tapahtua sitä valmistavissa tehtaissa, joissa yli 50 vuoden aikana toteutetuissa epidemiologisissa tutkimuksissa (24 000 työntekijää) ei ole todettu lisääntynyttä syöpäriskiä.

Kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä toimii hyvin informoidessaan työntekijöitä ja kuluttajia kemikaalin ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Merkintöjen tulisi kuitenkin rajoittua tuotteisiin, joista voi aiheutua merkinnässä mainittu vaara, jottei merkintäjärjestelmän uskottavuus vaarannu.

Kemianteollisuuden yrityksille työntekijöiden, kuluttajien ja ammattilaisten turvallisuus on toiminnan elinehto. Yritykset ovat sitoutuneet turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Työntekijöiden suojaamista pölyiltä on tehty jo vuosikymmeniä hyvin tuloksin ja tämä työ jatkuu.